Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang


“Maak het persoonlijk, omdat het om mensen gaat”


Jan Laurier

‘Maak het persoonlijk’, zei wethouder Nelleke Vedelaar van Zwolle op een landelijke bijeenkomst tegen professionals uit de opvang en de sociale teams. Dat was mij uit het hart gegrepen. Al onze inspanningen hebben als doel om mensen te helpen. Beleidsnota’s, hoe belangrijk ook, zijn daarvoor de noodzakelijke hulpmiddelen. In de opvang gaat het dan vaak om mensen in kwetsbare situaties, die door veel ellende zijn heengegaan. Ze willen dolgraag leven als gewone mensen. In een huis waar het goed wonen is. Met goede buren en een open deur voor familie en vrienden. Wie wil dit niet?

Ik herinner me het verhaal van de ex verslaafde zwerfjongere Mike. Hij wist precies hoeveel dagen hij clean was. Daar was hij trots op. Alleen het contact met de buren, was na al die jaren nog niet goed gelukt. Hoe moest hij dat nu aanpakken? En echt werk, hoe krijg je dat? Hij wilde heel graag.

Verkiezingen 2018

We stemmen in 2018 voor nieuwe gemeenteraden. Ongetwijfeld zullen de burgers in hun stem mee laten wegen wat hun ervaringen waren met de uitbreiding van de zorgtaken van de gemeenten vanaf 2015. Is de zorg echt dichterbij gekomen? Is het gelukt om tot vernieuwing te komen in de aanpak? Bijvoorbeeld één gezin met één plan?

Instellingen steunen vernieuwingen

De leden van de Federatie Opvang steunen deze vernieuwingen volop! We vinden het van groot belang dat in het sociale domein goed wordt samengewerkt om te voorkomen dat de problemen van de mensen zo groot worden dat opvang nodig is. Het is onze ervaring dat er veel inspanningen nodig zijn om het leven daarna weer op de rails te krijgen. Deze preventieve aanpak hoort zich te richten op verschillende levensdomeinen van een mens. Gezondheid, inkomen, opleiding, relaties en werk. We weten steeds beter wat de voorspellers zijn voor een neerwaartse spiraal. Betalingsachterstanden, een teruggetrokken gedrag, schoolverzuim, het kunnen allemaal aanwijzingen zijn dat er iets mis is.

U leest in deze verkiezingskrant wat onze analyse is van die risicofactoren en ook wat helpt. U leest ook wat de visie is van bestuurders en deskundigen van buiten onze vereniging op deze problematiek.

Wensen en kansen

We hebben ook wensen voor de komende vier jaar. Als eerste dat er oog is voor deze kwetsbare mensen in de nieuwe coalitieakkoorden. Het gaat om uw burgers. Waardevolle en talentrijke mensen die er gewoon bij horen. Daarnaast natuurlijk dat er beleid ontwikkeld wordt dat voorkomt dat mensen uitvallen en niet mee kunnen doen. We denken dan aan het voorkomen van huisuitzettingen, aan de aanpak van huiselijk geweld, armoedebestrijding en goede schuldhulpverlening. Veel van onze cliënten hebben problemen op de verschillende levensdomeinen. Wij willen samen met cliënten, gemeenten en ketenpartners er de komende jaren aan werken om vanuit één plan aan oplossingen te werken. Niet verkokerd, zoals het nu vaak gaat. Daar ligt de uitdaging voor de komende jaren. Er zijn nu unieke kansen om lokaal alle expertise en financieringsstromen te bundelen. Die ambities zien we graag terug in de nieuwe coalitieakkoorden. Omdat het om mensen gaat.


Kinderen in de opvang willen kind zijn

Elk jaar wonen rond de 7.000 kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang.
Iedereen is het erover eens dat het beter is voor kinderen om gewoon thuis te wonen.
LEES MEER
Armoede en schulden aanpakken

Het systeem van wet- en regelgeving op het gebied van armoede en schulden is ingewikkeld en helpt mensen niet zelden van de regen in de drup.
LEES MEER

Geen huis is geen leven

Dakloosheid is de meest extreme vorm van armoede. Dat stelt de Federatie Opvang naar aanleiding van een artikel in Trouw (17 mei 2017).
LEES MEER

Huiselijk geweld: we pakken door!

Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Jaarlijks zijn er ca 50 dodelijke slachtoffers. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving.
LEES MEER

Jongeren van de straat!

In 2020 worden de nieuwgekozen gemeente­besturen verantwoordelijk voor het voorkomen van dakloosheid bij jongeren. Maar ook de opvang van dakloze jongeren en beschermd wonen voor jongeren met een ernstige psychische aandoening behoren dan tot hun verantwoordelijkheid.
LEES MEER

Investeren in werk

Betaald werk is enorm belangrijk voor mensen. In je eigen inkomen voorzien natuurlijk, dagelijkse routine en collega’s hebben; het helpt allemaal om echt mee te doen in onze samenleving.
LEES MEER

Rechtspositie van de cliënt

In de participatiesamenleving doet iedereen mee. Maar doet elke burger wel echt mee? En als dat niet zo is, wat is er dan nodig om dat te realiseren?
LEES MEER