Thema: Onderzoek

 • Het ministerie van VWS heeft Q-Consult gevraagd oplossingen aan te reiken voor de administratieve lasten die zijn ontstaan door de Hervorming van de langdurige zorg en jeugd. Specifiek gaat het om de administratieve lasten in de Wlz, Zvw-wijkverpleging, Wmo en Jeugdwet die voortvloeien uit de contractering en verantwoording.

  De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de motie van der Staaij, Bruins-Slot. De motie roept op te komen tot meer standaardisatie van contracterings-, kwaliteits-, en facturatie-eisen over de domeinen heen. Aangezien de zorgcontractering voor 2017 al van start is, is het doel te komen tot oplossingen voor de zorgcontractering 2018 en latere jaren. Uw input is hierbij van essentieel belang.

  In het onderzoek wordt niet alleen gefocust op standaardisatie. Zo blijken er in de praktijk voor verschillende knelpunten al te standaarden te zijn, maar worden deze nog niet (juist) toegepast of zijn de standaarden nog niet bekend onder alle partijen. De oplossingsrichting zit dan mogelijk in de hoek van de communicatie. Voor het aanreiken van innovatieve oplossingen betrekt Q-Consult zowel zorgaanbieders als andere partijen (o.a. hoogleraren inkoop en profit organisaties).

  Enquête
  Middels documentenstudie en interviews heeft Q-Consult per wet onderwerpen geselecteerd waar zorgaanbieders administratieve lasten bij ervaren. De enquête is noodzakelijk om te prioriteren welke administratieve lasten als eerst opgepakt zouden moeten worden volgens zorgaanbieders. Daarnaast wordt met de enquête ook in kaart gebracht in hoeverre zorgaanbieders standaardisatie zien als oplossing zien om de administratieve lasten op die vlakken te verminderen. Hierbij vragen wij u uw medewerking te verlenen aan deze enquête.

  De enquête wordt op 11 juli digitaal uitgezet onder HEAD’s, managers zorgcontractering en kwaliteitsmanagers in de GGZ, GHZ, VVT- en Jeugdsector. De link naar de digitale enquête zal op 11 juli gepubliceerd worden via onze website. Het invullen van de enquête neemt maximaal 10 minuten in beslag. Op 31 juli zal de enquête sluiten en worden de resultaten geanalyseerd.

  Vervolg
  De resultaten van de enquête worden besproken met de brancheverenigingen en de HEAD-vereniging. Vervolgens wordt in verschillende denktanksessies gewerkt aan oplossingen. De knelpunten en oplossingen worden verwerkt in een rapportage, welke in het najaar aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

  Meer weten? Neem contact op met medewerkers van Qconsult:

  Noortje Peters
  Joost Zuurbier (projectleider)

 • Arbeidsinspectie SZW gaat overtredingen ARBO wet handhaven in 2015

  De Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft kort geleden overleg gehad met de branches in zorg en welzijn. Het overleg betrof de herinspecties die voor 2015 staan gepland. In 2012 en 2013 heeft de Arbeidsinspectie bij een aantal instellingen in de maatschappelijke en vrouwenopvang overtredingen van de ARBO wet aangetroffen.Indien in 2015 nog steeds sprake is van die overtredingen, zal de Arbeidsinspectie een bestuurlijke boete opleggen. Alle instellingen die in 2012 of 2013 een brief van de Arbeidsinspectie ontvangen hebben waarin de resultaten van de inspectie en de geconstateerde overtredingen gemeld staan, zullen in 2015 opnieuw bezocht worden. De Arbeidsinspectie zal de beoordelingsrapporten van instellingen die niet aan de regelgeving voldoen, online zetten.

  Informatie en factsheets voor de sector maatschappelijke dienstverlening en welzijn vindt u op de website van de Arbeidsinspectie.
  Het FCB en het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak bieden veel informatie, instrumenten en adviezen (ook op-maat) voor instellingen in zorg en welzijn.

 • De Arbeidsinspectie zal in 2011 toezicht uitoefenen of de arbeidsomstandigheden in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang daadwerkelijk voldoen aan de wettelijke normen. De Arbeidsinspectie zal vanaf maart 2011 tot 1 januari 2012 landelijk ongeveer 100 locaties in de branche bezoeken.

 • U vindt hier documenten over de herverdeling doeluitkering maatschappelijke opvang:

 • In opdracht van het ministerie van VWS onderzocht bureau Cebeon de mogelijkheid voor een nieuwe objectieve verdeelsleutel voor de verdeling van de doeluitkering MO, VB, OGGZ over de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.