Thema: Financiering en regelgeving

 • In de meicirculaire 2017 zijn de bedragen opgenomen die de centrumgemeenten maatschappelijke opvang vanaf 2016 en volgende jaren ontvangen om maatschappelijke opvang te financieren.

 • Meldplicht datalekken
  10 jul 2016

  Meldplicht datalekken

  Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. De AP heeft beleidsregels opgesteld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek.

 • Het ministerie van VWS heeft Q-Consult gevraagd oplossingen aan te reiken voor de administratieve lasten die zijn ontstaan door de Hervorming van de langdurige zorg en jeugd. Specifiek gaat het om de administratieve lasten in de Wlz, Zvw-wijkverpleging, Wmo en Jeugdwet die voortvloeien uit de contractering en verantwoording.

  De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de motie van der Staaij, Bruins-Slot. De motie roept op te komen tot meer standaardisatie van contracterings-, kwaliteits-, en facturatie-eisen over de domeinen heen. Aangezien de zorgcontractering voor 2017 al van start is, is het doel te komen tot oplossingen voor de zorgcontractering 2018 en latere jaren. Uw input is hierbij van essentieel belang.

  In het onderzoek wordt niet alleen gefocust op standaardisatie. Zo blijken er in de praktijk voor verschillende knelpunten al te standaarden te zijn, maar worden deze nog niet (juist) toegepast of zijn de standaarden nog niet bekend onder alle partijen. De oplossingsrichting zit dan mogelijk in de hoek van de communicatie. Voor het aanreiken van innovatieve oplossingen betrekt Q-Consult zowel zorgaanbieders als andere partijen (o.a. hoogleraren inkoop en profit organisaties).

  Enquête
  Middels documentenstudie en interviews heeft Q-Consult per wet onderwerpen geselecteerd waar zorgaanbieders administratieve lasten bij ervaren. De enquête is noodzakelijk om te prioriteren welke administratieve lasten als eerst opgepakt zouden moeten worden volgens zorgaanbieders. Daarnaast wordt met de enquête ook in kaart gebracht in hoeverre zorgaanbieders standaardisatie zien als oplossing zien om de administratieve lasten op die vlakken te verminderen. Hierbij vragen wij u uw medewerking te verlenen aan deze enquête.

  De enquête wordt op 11 juli digitaal uitgezet onder HEAD’s, managers zorgcontractering en kwaliteitsmanagers in de GGZ, GHZ, VVT- en Jeugdsector. De link naar de digitale enquête zal op 11 juli gepubliceerd worden via onze website. Het invullen van de enquête neemt maximaal 10 minuten in beslag. Op 31 juli zal de enquête sluiten en worden de resultaten geanalyseerd.

  Vervolg
  De resultaten van de enquête worden besproken met de brancheverenigingen en de HEAD-vereniging. Vervolgens wordt in verschillende denktanksessies gewerkt aan oplossingen. De knelpunten en oplossingen worden verwerkt in een rapportage, welke in het najaar aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

  Meer weten? Neem contact op met medewerkers van Qconsult:

  Noortje Peters
  Joost Zuurbier (projectleider)

 • Programma Informatievoorziening Sociaal Domein

  Zes brancheorganisaties en de VNG werken gezamenlijk aan de terugdringing van administratieve lasten in het sociaal domein. De Federatie Opvang is nauw betrokken bij dit programma.

 • Meetbureau niet meer verplicht voor CQ Index

  Zorrginstituut Nederland heeft besloten geen CQI-accreditatie meer te verlenen aan meetbureaus. Meetbureaus wordt geadviseerd over te gaan op ISO-certificering. Voor deze overgang krijgen meetbureaus bedenktijd. Samen met deze beslissing stelt Zorginstituut Nederland het inhuren van een meetbureau voor het afnemen van CQI’s niet meer verplicht. Met het stopzetten van de CQI-accreditatie komen de laatste werkzaamheden die Zorginstituut Nederland van het Centrum Klantervaring Zorg heeft overgenomen te vervallen.

 • Nieuwe historische verdeling budget beschermd wonen

  Tussen VWS en de VNG is vastgesteld dat de historische verdeling van de budgetten beschermd wonen voor verbetering vatbaar is en dat daarom een nieuw onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient spoedig (rond 1 mei a.s.) gereed te zijn, zodat gemeenten tijdig weten waar ze aan toe zijn. Ondertussen heeft de VNG wel een claim neergelegd bij VWS voor de veronderstelde tekorten.

 • Problematiek inning eigen bijdragen WMO2015

  Nu per 1 januari 2015 de nieuwe WMO is ingevoerd, blijkt dat in de implementatie en uitvoering diverse zaken nog niet of nog niet goed zijn geregeld. Dit is uiteraard niet onverwacht. De Federatie Opvang (FO) voert op diverse fronten, samen met andere branches en stakeholders, intensief overleg om alles zo snel mogelijk alsnog goed geregeld te krijgen en zo nodig tijdelijke oplossingen te bedenken. Eén van de uitvoeringsproblemen betreft de inning van de eigen bijdragen voor de WMO. In eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van de (centrum)gemeenten zelf, maar de uitvoering ervan is in veel gevallen neergelegd bij de gecontracteerde zorgaanbieder en/of het CAK.

 • NZa Circulaires over nieuwe beleidsregels en subsidieregeling overgang kapitaallasten.

  De Nederlandse Zorgautoriteit stuurt regelmatig circulaires naar aanbieders die tot en met 2014 AWBZ zorg leverden en/of vanaf 2015 zorg leveren die wordt gefinancierd op grond van de Wet Langdurige Zorg. (WLz). Voor de meeste leden van de FO zal voor de financiering van de zorg de focus vooral bij de gemeentes liggen, maar het blijft van belang om de informatie van de NZa goed te blijven volgen voor de afwikkeling van 2014 en de jaren daarvoor en voor de WLz gefinancierde zorg.

 • Informatie akkoord CAO Welzijn en tegenstemmen Abvakabo

  De MOgroep en CNV Publieke Zaak hebben op 28 november een definitief cao-akkoord bereikt. Leden van Abvakabo FNV hebben tegen het akkoord gestemd.Het blijkt dat werkgevers vragen krijgen over de waarde van dit akkoord, nu Abvakabo-leden tegen gestemd hebben.Ook zijn er vragen over het vernieuwingstraject van de cao. Vandaar dit document met een aantal veel gestelde vragen en antwoorden op een rijtje.

 • Bestuurlijke afspraken VWS – VNG over beschermd wonen

  In de loop van het najaar ontvingen VWS en VNG van diverse centrumgemeenten signalen over dreigende tekorten voor het budget beschermd wonen 2015. Op basis daarvan is op 31 oktober jl. tussen VWS en de wethouders van de centrumgemeenten afgesproken nader te analyseren wat het probleem is en aan welke oorzaken dat kan worden toegeschreven. Dat heeft afgelopen weken plaatsgevonden. Zo is alle centrumgemeenten de kans gegeven zich te melden met hun knelpunt en konden verzoeken om ondersteuning door cijfer-/inkoopexperts worden ingediend. Dit heeft erin geresulteerd dat deze weken zo’n tien gemeenten zijn ondersteund met expertise om meer helderheid te krijgen over de cijfers en de ondersteuning te bieden bij de gegevensanalyse. Daarmee zijn echter niet overal de zorgen weggenomen: in sommige gemeenten is nog altijd de dreiging van een financieel knelpunt. Om te voorkomen dat daardoor de inkoop niet kan worden afgerond hebben de staatssecretaris en de VNG dan ook woensdag in een bestuurlijk overleg afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan.

 • Volgende artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.