• Zorgautoriteit adviseert over behandeling ggz cliënten in de Wlz

  De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft de effecten onderzocht van het opnemen van de functie behandeling in de Wet Langdurige Zorg. Wat betekent het als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg aan hun cliënten? Dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook voor huisartsenzorg en mondzorg? En wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van ggz-cliënten die permanent zorg of toezicht nodig hebben en straks in 2021 directe toegang krijgen tot de langdurige zorg?

  Ingrijpende gevolgen
  Beide overhevelingen zijn zowel financieel als organisatorisch ingrijpend en moeten daarom zorgvuldig gebeuren. Het is aan minister De Jonge en de staatssecretaris Blokhuis van VWS om een besluit te nemen over de adviezen.

  Integrale zorg
  Wlz-cliënten die in een instelling verblijven moeten allen dezelfde zorg kunnen krijgen heeft het Zorginstituut geadviseerd. Dat kan als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg voor hun cliënten, ook zorg die nu via de zorgverzekeraar vergoed wordt, zoals huisartsenzorg.

  Uitvoeringstoets Nza
  In de uitvoeringstoets Integrale zorg voor Wlz-cliënten constateert de Nza dat invoering complex en ingrijpend is, ook omdat de Nza in de verpleging en verzorging een toename ziet van kleinschalige voorzieningen en nieuwe woonvormen. Juist voor deze kleinere zorgaanbieders betekent het organiseren van integrale zorg een flinke inspanning, bijvoorbeeld omdat er in bepaalde regio’s een tekort is aan huisartsen, psychiaters, gz psychologen of specialisten ouderengeneeskunde.

  Langdurige ggz
  Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uurszorg, toegang te geven tot de Wlz. Daarmee hebben zij op langere termijn zekerheid over de zorg die zij nodig hebben.

  In de uitvoeringstoets ‘Impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz ggz’ geeft de Nza aan dat het advies van het Zorginstituut vooral voor aanbieders van beschermd wonen een grote impact heeft, qua organisatie en administratieve lasten. De Nza stelt daarom een ingroeitraject voor of een experiment.

  Visie zorgaanbieders
  Als in 2021 de Wlz wordt opengesteld voor de ggz, zullen nieuwe groepen ggz-cliënten instromen in de Wlz. Deze verzekerden voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz, indien zij vanwege hun beperkingen behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg nabij. De grootste groep cliënten die naar verwachting zal instromen, bevindt zich in beschermd wonen. Hun zorg wordt nu nog bekostigd vanuit de Wmo. De nieuwe instroom van cliënten vanuit de Wmo naar de Wlz zal gepaard gaan met de macro budgettaire overheveling van gelden uit het Gemeentefonds naar het Fonds langdurige zorg. Het Rijk en de VNg hebben hierover afgesproken dat 495 miljoen euro van Wmo naar Wlz verschuift. Er blijft dan ongeveer een miljard euro over in de Wmo voor beschermd wonen. Welke gevolgen dit gaat hebben voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van beschermd wonen in de Wmo is nu nog niet bekend. De grote administratieve lasten die het organiseren van ggz en overige medische behandeling in de Wlz meebrengt voor aanbieders van beschermd wonen, zal er mogelijk toe leiden dat zorgaanbieders van kleinschalige woonprojecten ervoor kiezen om af te zien van het leveren van Wlz-zorg.

  Beperking keuzevrijheid verzekerden
  De diversiteit in woonvoorzieningen komt daardoor onder druk te staan. Dientengevolge zullen veel cliënten die behoefte hebben aan ‘permanent toezicht’ of ’24 uur zorg nabij’ voor hun woonvoorziening aangewezen zijn op grootschaliger locaties, zoals de woonzorg parken bij geïntegreerde ggz-zorgaanbieders of in de gehandicaptenzorg. Dit is geheel tegen de wens van het kabinet Rutte III in, om zoveel mogelijk kwetsbare burgers te vermaatschappelijken, de wachttijden te beteugelen (hier de nieuwe toestroom bij geïntegreerde ggz-zorgaanbieders afgezet tegen de al gerealiseerde afbouw van bedden daar) en om de administratieve lasten te verminderen. Bovendien wordt bij opvolging van het advies van het Zorginstituut de keuzevrijheid van cliënten fors beperkt. Ook dat strookt niet met het kwaliteitsbeleid. Volgens GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en Federatie Opvang is dit een veel te risicovolle operatie, zonder dat het iets oplost. Ook cliëntenorganisatie MIND ziet grote risico’s voor keuzevrijheid van cliënten en voor de continuïteit van zorg.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.