• Werkbezoek ministeries Bzk en VWS over opvang en beschermd wonen

  Op 31 oktober 2016 bezochten ambtenaren van het ministerie van VWS en Binnenlandse Zaken (Bzk) de Kesslerstichting. Dit bezoek werd geïnitieerd door Federatie Opvang, om ambtenaren die actief zijn op het terrein van opvang, beschermd wonen, begeleiding en zorg, een kijkje te laten nemen in de dagelijkse praktijk van de opvang. De Kesslerstichting in Den Haag biedt nachtopvang, hulp op straat, 24-uurs opvang, beschermd wonen, ambulante begeleiding, budgetbeheer, dagbesteding en heeft een verpleegafdeling.

  Toename mensen in de nachtopvang
  Bram Schinkelshoek, directeur van de Kesslerstichting, gaf een presentatie over de kerntaken van de instelling, samen met Marcella Haak, manager primair proces. De medewerkers van de ministeries stelden onder meer vragen over de populatie van de opvang. Welke mensen komen in de maatschappelijke opvang terecht? Ook kwamen vragen aan de orde als: waar houdt de taak van zorg/opvang op en hoeveel cliënten zijn straks in staat zelfstandig te wonen? Wat hebben mensen nodig en welke oplossingen zijn er beschikbaar voor problemen? Want problemen of uitdagingen, die zijn er zeker. Op dit moment melden zich elke avond ongeveer 170 mensen voor nachtopvang in Den Haag. Een aantal van hen keert elke dag terug. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2014. In 2015 verbleven 1308 unieke personen in de nachtopvang. Op de hoofdlocatie aan de De La Reyweg zijn slaapzalen voor 100 personen. Daarnaast heeft Den Haag een ‘overlooplocatie’ in een hal met 80 bedden. Door de uitbreiding van het aantal bedden hoeven mensen niet op straat te slapen.
  De bezoekers wilden weten wat de reden is voor de sterke toename van aanmeldingen voor de nachtopvang? Bram Schinkelshoek verklaarde dit uit onder meer de volgende factoren: de afbouw van GGZ bedden, economische crisis, armoede en het verdwijnen van de lage ZZP’s uit ouderenzorg en verstandelijke gehandicaptenzorg (voor mensen met een licht verstandelijke beperking). Er melden zich zelfs ouderen met dementie bij de nachtopvang.

  Methodisch werken cruciaal

  In de nachtopvang start het traject om mensen op de juiste plek te krijgen. De Kesslerstichting werkt met een methodiek die uitgaat van competentiegerichte begeleiding op 11 leefgebieden. Huisvesting, financiële situatie, dagbesteding en 8 andere gebieden. Door problemen met onder meer een gebrek aan woningen en daardoor gebrek aan uitstroom, is de verblijfsduur in de nachtopvang toegenomen. Marcella Haak gaf aan dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. De nachtopvang is geen goede plek voor mensen om langduriger te verblijven. Men heeft geen privacy, zit dicht op elkaar en het verwondert Marcella dan ook dat er niet vaker incidenten zijn. Voor dakloze mensen die ziek zijn of bijvoorbeeld een plek nodig hebben om te herstellen van een operatie, heeft de Kesslerstichting een aparte verpleeghuisafdeling met 30 bedden die gefinancierd wordt uit onder meer Wlz, Zvw, Wmo en regelingen voor ongedocumenteerde mensen en asielzoekers.

  Mensen moeten ‘regelvaardig’ zijn
  In de presentatie wordt duidelijk hoe complex het is voor mensen de juiste zaken te regelen. Ze staan vaak voor de deur van de nachtopvang met alleen een tas, alles wat ze nog hebben. Ze hebben geen pinpas, of als ze die wel hebben, is sprake van roodstand. Ze moeten een briefadres hebben om bereikbaar te zijn voor de overheid, bijvoorbeeld ook voor het aanvragen van een DigiD. Mensen met een briefadres die bij de nachtopvang slapen, moeten elke dag een paar kilometer lopen naar een andere opvanglocatie waar de briefadressen geregistreerd zijn om te kijken of er overheidspost (Belasting, CJIB, DigiD) is. Zonder briefadres en DigiD kunnen mensen geen Woonpas krijgen, die nodig is om te reageren op een corporatie woning.  Dakloze cliënten die in de war zijn of een verstandelijke beperking hebben is dat moeilijk uit te leggen. Zij zijn niet ‘afspraakvast’ zoals dat hier genoemd wordt (vergeten afspraken of komen te laat). De Kesslerstichting helpt mensen hiermee.

  Samenwerking met gemeenten en corporaties
  Duidelijk wordt dat het niet in alle gemeenten vanzelfsprekend is dat corporaties en instellingen, samen met hun gemeenten rond de tafel zitten en komen tot goede afspraken om de door- en uitstroom te verbeteren. Bij het maken van prestatie afspraken tussen gemeenten en corporaties over woningen voor kwetsbare doelgroepen, zijn zorg- en opvanginstellingen niet automatisch betrokken. Ook zijn prestatie afspraken niet altijd concreet en kwantificeerbaar. In het gesprek kwam de controlerende rol van de gemeenteraad aan de orde: de gemeenteraad kan het College van B & W bevragen op concrete beleidsafspraken over huisvesting en begeleiding voor kwetsbare groepen.

  Hoewel de decentralisatie en ontwikkelingen als extramuralisatie zeker ook kansen bieden, aldus de Kesslerstichting, zou het bieden van wat meer kaders aan gemeenten kunnen helpen het proces van transitie te versnellen. Met de toenemende druk op de nachtopvang, de grote groep mensen met psychiatrische problemen waarvoor nu geen adequaat aanbod (meer) bestaat, zou dat wel zeer wenselijk zijn.

  Onze dank gaat uit naar de Kesslerstichting voor de ontvangst, de interessante presentatie en de rondleiding.
  Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.