• Wat te doen als een onverzekerde cliënt zich meldt?

  Weten zorgprofessionals wat zij moeten doen in het geval dat een onverzekerde patiënt zich meldt? Kunnen zij informatie daarover vinden op de website van hun eigen organisatie? De Nederlandse Straatdokters Groep liet geneeskundestudenten aan het Erasmus MC onderzoek doen naar de informatievoorziening, ervaringen en knelpunten in de toepassing van de subsidieregeling voor onverzekerden. Om professionals te helpen, stelden zij het protocol ‘Zorg aan de onverzekerde dakloze patiënt’ op.

  Subsidieregeling onverzekerden
  Het ministerie van VWS startte in maart 2017 met een subsidieregeling voor onverzekerden. Deze houdt in dat de zorgverlener de patiënt binnen een week na consult moet aanmelden bij GGDGHOR Nederland. Met de melding ontvangt de zorgverlener een formulier om zorgkosten te kunnen declareren bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De centrale melding wordt voorts door GGD-GHOR Nederland doorgezet naar de lokale GGD, zodat deze contact kan maken met de onverzekerde om maatschappelijke zorg in te zetten, te beginnen met een adres, zorgverzekering en contact met straatdokters of straatverpleegkundigen om de continuïteit van de medische zorg te kunnen garanderen.

  Onderzoek studenten
  Uit het onderzoek van de studenten bleek dat maar één van de acht ziekenhuizen in de Rotterdamse regio op de interne website uitleg gaf over de subsidieregeling voor onverzekerden met verwijzing naar het CAK. Uit interviews met dakloze mensen kwam naar voren dat hun soms zorg is geweigerd of zorginstellingen om contante betaling vooraf vroegen. Ex-dakloze ervaringsdeskundigen vonden dat zij actief betrokken zouden moeten worden bij het geven van voorlichting aan onverzekerde dakloze mensen en hulpverleners. Uit de interviews met zorgprofessionals bleek dat zij ofwel niet op de hoogte waren van de regeling of problemen hadden met het CAK – zowel procedureel als bij het vergoed krijgen van declaraties. Zorgprofessionals, met name huisartsen, vonden de administratieve lasten niet opwegen tegen de te declareren kosten. Ook was het onduidelijk wie er voor vergoeding in aanmerking kwam. Bovendien was de uitvoering door het CAK voor zorgverleners ingewikkeld, en werden declaraties dikwijls afgewezen, omdat het CAK onterecht het recht op inschrijving betwistte.

  7200 meldingen van onverzekerde mensen
  Volgens GGD-GOHR Nederland waren er tussen maart 2017 en november 2018 in Nederland circa 7200 centrale meldingen bij GGDGHOR Nederland gedaan. Op landelijk niveau is niet bekend hoeveel van de meldingen bij een lokale GGD hebben geleid tot maatschappelijke hulp.
  Van de onverzekerde daklozen in Rotterdam raakte na lokale melding bij de GGD in die periode slechts 30 procent verzekerd.
  Al met al laat het onderzoek zien dat de regeling in de praktijk onvoldoende functioneert en dat onverzekerde daklozen daarmee onnodige gezondheidsschade oplopen. Bovendien heeft dat incassoprocedures tot gevolg, die kostbaar zijn voor zorginstellingen terwijl ze bij deze doelgroep vrijwel nooit inbaar zijn.

  Protocol
  De onderzoekers/geneeskundestudenten en de Nederlandse Straatdokters Groep hebben begin 2019 het protocol ‘Zorg aan de onverzekerde dakloze patiënt’ opgesteld. Dit protocol geeft de zorgprofessionals in duidelijke stappen handvatten over hoe te handelen, en wil zodoende duidelijkheid scheppen over de subsidieregeling en wat er door een zorginstelling moet gebeuren om vergoeding te krijgen. Zorginstellingen besparen zo tevens zinloze incassoprocedures en kunnen geleverde zorg declareren bij het CAK.
  De samenwerkende Rijnmond ziekenhuizen stelden in juli 2019 met de straatdokters en de GGD in Rotterdam-Rijnmond een werkwijze vast gebaseerd op dit protocol.

  Bron: dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Geef onverzekerde daklozen de zorg waar ze recht op hebben’, van Marcel Slockers, Zynab Zia, Tanja van Dijk en Igor van Laere in Medisch Contact, 15 augustus 2019. In dit artikel vindt u ook een schematische weergave van het protocol.

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.