• Verhuurdersheffing verhindert investering in sociale woningbouw

    Uit een wetenschappelijke evaluatie van de verhuurdersheffing blijkt dat de invoering van de heffing negatief uitpakt voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huur. Het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) deed onderzoek naar de verhuurdersheffing. De maatregel leidt tot economische verstoringen, concludeert het COELO. De lasten komen via huurverhoging vooral terecht bij sociale huurders met een laag inkomen. Het COELO laat zien dat de te verwachten effecten inderdaad zijn opgetreden: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop sociale huurwoningen.

    Ook instellingen voor opvang en beschermd wonen krijgen de verhuurdersheffing doorberekend over de corporatiewoningen die zij aan cliënten in gebruik geven, bijvoorbeeld als omklapwoning of voor begeleid wonen. De krapte op de sociale woningmarkt heeft op dit moment geleid tot een enorme verstopping van de opvang en beschermd wonen en onnodig lange verblijftijd vanwege gebrek aan uitstroom mogelijkheden. De Federatie Opvang pleit al langere tijd voor de noodzaak om te investeren in meer woningen voor mensen die een opvang- of zorginstelling moeten verlaten. De Tweede Kamer nam hierover een motie aan bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Bzk/Wonen in oktober 2015.

    De VNG zegt over de verhuurdersheffing: ‘De heffing was louter bedoeld om het begrotingstekort tegen te gaan. Het is nu zaak weer te investeren. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zitten overal in het land bij elkaar: wat is er nodig en wat is haalbaar? Nieuwbouw, renovatie, transformatie, huizen voor mensen die geen woning kunnen kopen, voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben: overal is genoeg te doen. Dan kun je de miljoenen die de corporatie kwijt is aan de heffing niet missen.’

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.