• Rijk doet onderzoek naar beleid voor mensen met LVB

  Minister Hoekstra van Financiën heeft opdracht gegeven voor twee interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO) naar kwetsbare groepen. Het ene onderzoek is bedoeld om te kijken hoe het beleid kan worden verbeterd voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), die gebruik maken van zorg en voorzieningen. Het andere onderzoek is gericht op de manier waarop het Rijk knelpunten in regelgeving kan wegnemen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De onderzoeken moeten 1 juni 2018 klaar zijn.

  IBO mensen met een LVB
  Mensen met een LVB doen relatief vaak een beroep op publiek gefinancierde voorzieningen. Er zijn verschillende beleidsterreinen betrokken bij de ondersteuning voor mensen met een LVB. Het gaat dan om Justitie (de prevalentie van LVB in detentie is 10-45%; ook zijn mensen met een LVB waarschijnlijk vaker slachtoffer van criminaliteit), Wonen (relatief vaak dakloos), Onderwijs (veel gebruik van speciaal onderwijs), Zorg (al meer dan 15 jaar een stijgende langdurige zorgvraag), Jeugdhulp en Sociale Zekerheid (ca. 1/3 in Wajong en Wsw). Juist omdat mensen met een LVB relatief vaak van verschillende voorzieningen gebruik maken, vindt het Rijk het belangrijk te bezien hoe de voorzieningen na de recente beleidswijzigingen in samenspel functioneren en wat de effecten van de beleidswijzigingen op het gebruik zijn. Daarbij is het zinvol om de werking van de ondersteuning niet alleen binnen één specifiek domein te bezien, maar juist ook meerdere relevante beleidsterreinen integraal in beeld te brengen. Met het IBO wordt, mede vanuit het perspectief van de cliënt, de samenhang en het gebruik van deze voorzieningen in kaart gebracht. Van welke voorzieningen maken mensen met een LVB nu gebruik en werkt dat?

  Doel van het IBO is om te komen tot aanbevelingen om het beleid gericht op mensen met een LVB (die gebruik maken van voorzieningen) doelmatiger en doeltreffender te maken, om daarmee de budgettaire beheersbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de voorzieningen (op de lange termijn) voor deze mensen beter te borgen. Het Rijk heeft een werkgroep ingesteld die hiervoor beleidsvarianten zal uitwerken.

  IBO jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
  Een substantiële groep jongeren slaagt er niet in om met een goede uitgangspositie de arbeidsmarkt te betreden, al dan niet als gevolg van voortijdig schoolverlaten. Ongeveer 155.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar zijn niet-werkend en niet-schoolgaand. Het gaat vaak om jongeren die te maken hebben met problematiek op meerdere leefgebieden. Voor de ondersteuning van deze jongeren is er verschillend beleid, georganiseerd door verschillende partijen, zoals gemeentes, scholen, bedrijven en bijvoorbeeld (jeugd)zorg. Het gaat deels om jongeren die geen startkwalificatie hebben (of zullen behalen) en deels om jongeren die wel een startkwalificatie hebben, maar desondanks een slecht arbeidsmarktperspectief hebben.
  Het onderzoek gaat enerzijds om het beter in kaart brengen van de verschillende groepen kwetsbare jongeren met een slecht arbeidsmarktperspectief. Anderzijds moet het onderzoek antwoord geven op de vraag hoe het rijksbeleid (beter) kan bijdragen aan het voorkomen van (een verhoogd risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat is er bijvoorbeeld voor nodig om een meer integrale aanpak te realiseren? Wat is hierbij de rol van beleidsmakers, gemeenten, onderwijsinstellingen en andere betrokken actoren?

  Verbetervoorstellen
  Beide IBO’s moeten leiden tot voorstellen voor verbetering van het huidige beleid en het verhelpen van knelpunten. De onderzoeken moeten 1 juni 2018 klaar zijn. Het kabinet zal daarna een reactie geven op de voorstellen en uitspraak doen over welke voorstellen de voorkeur hebben. Deze voorstellen zullen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd voor debat en besluitvorming.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.