• Problematiek inning eigen bijdragen WMO2015

  Nu per 1 januari 2015 de nieuwe WMO is ingevoerd, blijkt dat in de implementatie en uitvoering diverse zaken nog niet of nog niet goed zijn geregeld. Dit is uiteraard niet onverwacht. De Federatie Opvang (FO) voert op diverse fronten, samen met andere branches en stakeholders, intensief overleg om alles zo snel mogelijk alsnog goed geregeld te krijgen en zo nodig tijdelijke oplossingen te bedenken. Eén van de uitvoeringsproblemen betreft de inning van de eigen bijdragen voor de WMO. In eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van de (centrum)gemeenten zelf, maar de uitvoering ervan is in veel gevallen neergelegd bij de gecontracteerde zorgaanbieder en/of het CAK.

  De problemen zijn legio. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  - Het is voor de aanbieder niet duidelijk op welke wijze de inning voor de diverse gecontracteerde vormen van zorg en ondersteuning dient plaats te vinden.
  - De informatiesystemen van de aanbieder zijn (nog) niet ingericht op de te hanteren standaarden.
  - De standaarden sluiten niet aan bij de aard van de geleverde zorg.
  - De standaarden voor de eigen bijdrage heffing sluiten niet aan bij de i-WMO standaarden.
  - De informatie die de cliënt krijgt van de gemeente (beschikking) sluit niet aan op de informatie die de cliënt krijgt over de te betalen eigen bijdrage.
  - Een grote variëteit aan eisen en wensen per afzonderlijke gemeente.
  - Onacceptabel hoge administratieve lasten die gepaard gaan met de uitvoering.

  De volgende risico’s zien we:

  - Het is voor cliënten niet helder hoeveel eigen bijdrage hij voor welke zorg moet betalen en wanneer en hoe die bijdrage wordt geïnd. De bezorgdheid van de cliënten hierover belast ook de mensen die in de praktijk de zorg leveren.
  - Het risico dat een onjuiste bijdrage wordt opgelegd.
  - Het risico dat de bijdragen veel te laat worden geïnd en de cliënten de hoog opgelopen bedragen niet kunnen betalen.
  - Risico’s voor de bedrijfsvoering bij aanbieders, gemeenten en het CAK.
  - Liquiditeitsrisico’s die gepaard gaan met niet of te laat innen van bijdragen.

  We hebben uw informatie nodig:

  Voor het goed in beeld krijgen van de omvang van de problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen hebben we uw informatie nodig. Wij vernemen graag van u hoe de bijdrageheffing in uw gemeente(n) voor uw zorg geregeld is, welke problemen u daarbij tegenkomt, maar ook welke goed werkende oplossingen gevonden zijn. Wij zijn ook benieuwd naar ervaringen van uw cliënten met de eigen bijdrage.

  Bespreek uw problemen met uw gemeente:

  Wij adviseren u om problemen rond de eigen bijdrage heffing allereerst te bespreken met de betreffende gemeente. Misschien moeten de gemaakte afspraken zoals die in uw overeenkomst staan nader worden toegelicht of uitgewerkt. Als het CAK in beeld is kan ook worden geprobeerd daar tot oplossingen te komen. Uw softwareleverancier kan wellicht oplossingen bieden bij problemen van zuiver informatie-technische aard.

  Informeer de Federatie Opvang:

  Zoals gezegd is de FO graag op de hoogte van de problemen die u ervaart en niet in de eigen regio kunnen worden opgelost. Ook goede voorbeelden zien we graag. Zeker als knelpunten zich in meerdere regio’s bij meerdere leden voordoen, zullen wij ze op landelijk niveau aankaarten bij partijen als VWS, de VNG en het CAK.
  We zullen u via onze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden. Voor uw knelpunten en goede voorbeelden kunt u terecht bij Gerard van Dam, g.vandam@opvang.nl of Tonny van Hensbergen t.vanhensbergen@opvang.nl .

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.