• Overleg Tweede Kamer over Wmo, opvang en beschermd wonen

  Op 15 maart 2018 overlegt de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge van VWS over de Wmo, maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW). De Federatie Opvang vindt dat er nog veel moet gebeuren om de Wmo goed te laten werken voor mensen die vanwege dakloosheid of psychische problemen hulp vragen aan de gemeente. Het ontbreekt aan onafhankelijke cliëntondersteuning en de toegang is voor veel mensen onbegaanbaar. Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland schreven daarom samen een brief aan de Tweede Kamer.

  Uitvoering Wmo 2015 voor kwetsbare burgers moet beter
  In oktober 2017 publiceerde het SCP het rapport ‘Zicht op de Wmo’. Uit het rapport blijkt dat zelfredzaamheid en participatie, de doelen van de Wmo, voor een aanzienlijk deel van de mensen met een complexe zorgvraag (dakloosheid, verslaving, ggz, verstandelijke beperking) niet zijn bereikt. Dit is schrijnend omdat juist deze mensen zich niet voldoende op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving. Uit het rapport blijkt tevens dat er nog steeds onvoldoende kennis bij gemeenten is van mensen met psychische en psychiatrische problemen en met multiproblematiek (zoals dakloze en verslaafde mensen).

  Gebrek aan kennis van specifieke doelgroepen bij gemeenten blijkt een hardnekkig probleem, want ook in de Wmo-evaluaties over 2007-2009 en 2010-2012 werd al gevonden dat gemeenten moeite hadden om de problematiek van mensen met psychische aandoeningen en multiproblematiek goed in beeld te krijgen.
  Ook de Rekenkamers van Amsterdam en Den Haag deden onderzoek naar de uitvoering van beleid op het gebied van MO en BW. Hun conclusies zijn zorgwekkend. Er is nog geen sprake van cliëntgerichte uitvoering van de Wmo voor dakloze mensen en ggz cliënten. Voor gemeenten en kabinet ligt daarmee een grote opgave om ook voor deze groep maatschappelijke ondersteuning bereikbaar en toegankelijk te maken. De Wmo heeft tot doel deze mensen te helpen en zo zelfredzaam als mogelijk is, te laten meedoen aan de samenleving. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland willen daarom weten hoe de regering gaat zorgen dat ook de groep mensen die dakloos is of cliënt is bij een ggz-aanbieder of beschermd wonen, kan participeren in de samenleving? Hoe gaan de bewindspersonen zorgen dat de Wmo meer toegankelijk wordt en meer cliëntgericht wordt uitgevoerd?

  Veel werk te verzetten voor opvang en beschermd wonen
  In de brief vragen de branches om de onafhankelijke cliëntondersteuning voor specifieke groepen, zoals dakloze mensen en mensen met verslaving of ggz problematiek, op te bouwen. Ook is aandacht nodig voor het gebrek aan passende en betaalbare woningen en voor de noodzaak om ambulante langdurige begeleiding in te zetten. Gemeenten hebben onvoldoende zicht op reële tarieven voor beschermd wonen en specialistische begeleiding voor ggz en opvangcliënten. Een voorstel is om te komen tot bouwstenen voor kostprijsmodellen die een reële uitkomst van prijsonderhandelingen bevorderen.

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.