• Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

  Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te grote onzekerheden bij het uitwerken van dit model. Het gaat dan vooral om onzekerheid over de omvang van groep cliënten die van de Wmo naar de de Wet langdurige zorg (Wlz) gaan en over het budget dat daarmee gemoeid is. De Federatie Opvang is blij dat haar advies om te faseren gehoor heeft gevonden.

  Ontwikkeling verdeelmodel vraagt tijd en zorgvuldigheid
  In reactie op het advies van de commissie Dannenberg (2015) over de toekomst van beschermd wonen heeft de Federatie Opvang destijds aangegeven dat er voldoende tijd moest worden genomen voor een onderzoekstraject naar objectieve criteria en indicatoren voor een nieuw verdeelmodel. Er moet inzicht komen in aantallen cliënten, prevalentie, cliëntprofielen en zorgvraag. Daarnaast moet inzicht worden verkregen in de gewenste schaalgrootte van uitvoering als het gaat om gemeentelijke capaciteit. Dit advies lijkt aan kracht te winnen nu de huidige VNG commissie Gezondheid en Welzijn heeft gevraagd om duidelijkheid over het effect van het openstellen van de Wlz voor ggz cliënten.

  Taak nieuwe staatssecretaris
  De nieuwe staatssecretaris voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz, Paul Blokhuis, zal (met zijn collega bewindslieden) een route moeten uitstippelen voor zowel de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten, als een voorstel moeten maken voor de organisatie en financiering van beschermd wonen, zo staat in het Regeerakkoord.
  Te verwachten valt dat in de komende twee jaar een besluit wordt genomen over de groep ggz cliënten die toegang zal krijgen tot de Wet langdurige zorg. Aannemelijk is dat een deel van de groep die nu is aangewezen op beschermd wonen in de Wmo, zal overgaan naar de Wlz. Ook zal een groep cliënten die nu nog op basis van een zzp B in de Wlz verblijft, mogelijk overgaan naar de Wmo, afhankelijk van de Wlz indicatiecriteria. Dit zal gevolgen hebben voor de verdeling van middelen tussen Wmo en Wlz. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de samenhang met en de instroom vanuit de forensische zorg en de jeugdzorg.

  Vernieuwing beschermd wonen en opvang gaat gewoon verder
  De VNG commissie Gezondheid en Welzijn vindt wel dat de beweging in de lijn van het advies van de commissie-Dannenberg moet doorgaan. De Federatie Opvang is het daarmee geheel eens. In veel regio’s wordt gewerkt aan nieuwe regionale beleidsplannen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De huidige centrumgemeenten zijn met hun regio gemeenten bezig om nieuw beleid te ontwikkelen en concrete stappen te nemen om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen met meervoudige of ggz problematiek gewoon in een eigen huis kunnen wonen.

  Op 22 november 2017, voorafgaande aan de ledenvergadering van de Federatie Opvang, zal een informatie bijeenkomst worden gehouden voor leden (van FO, maar ook leden van de RIBW Alliantie en GGZ Nederland zijn welkom) over de gevolgen van het stil leggen van de ontwikkeling van het verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.


  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Rina Beers, r.beers@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.