• NZa Circulaires over nieuwe beleidsregels en subsidieregeling overgang kapitaallasten.

  De Nederlandse Zorgautoriteit stuurt regelmatig circulaires naar aanbieders die tot en met 2014 AWBZ zorg leverden en/of vanaf 2015 zorg leveren die wordt gefinancierd op grond van de Wet Langdurige Zorg. (WLz). Voor de meeste leden van de FO zal voor de financiering van de zorg de focus vooral bij de gemeentes liggen, maar het blijft van belang om de informatie van de NZa goed te blijven volgen voor de afwikkeling van 2014 en de jaren daarvoor en voor de WLz gefinancierde zorg.

  Wij willen attenderen op het volgende:

  Uitstel tariefbeschikkingen 2015
  De circulaire van 18 december 2014 gaat over het uitstel van de afgifte van de tariefbeschikking en de rekenstaat betreffende het budget WLz 2015. De beschikking en de rekenstaat worden begin februari bekend gemaakt. Bestaande aanbieders kunnen op basis van de tarieven van 2014 declareren totdat de nieuwe tarieven bekend zijn. Voor nieuwe aanbieders die geen AWBZ contract hadden kan het zorgkantoor een voorschot verstrekken.

  Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  De circulaire van 23 december gaat over deze subsidieregeling. Daarin wordt informatie gegeven over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Deze regeling is van belang voor de aanbieders die te maken hebben met het overgangstraject van de normatieve huisvestingscomponent (NHC). De subsidie is voor de instellingen die hun voormalige zorg in de zin van de AWBZ voortzetten onder gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet en de WMO. De betreft bijvoorbeeld aanbieders met RIBW (GGZ C) plaatsen en plaatsen voor intramurale jeugdzorg.
  Voor het jaar 2015 bedraag het invoertraject 50%. Dat betekent van 50% van de kapitaallastenvergoeding van de gemeente kan komen en 50 % via de subsidieregeling.
  Zorgaanbieders kunnen uiterlijk op 30 april hun aanvraag indienen. De aanvraagformulieren komen begin februari beschikbaar op www.nza.nl . De NZa geeft een specifieke subsidiebeschikking af. Maandelijks worden voorschotten verstrekt op de definitieve subsidietoekenning. De definitieve bedragen worden achteraf vastgesteld. De subsidieregeling overgang kapitaallasten is te vinden op www.nza.nl

  Beleidsregels en nadere regels 2015
  Voor zorgaanbieders die te maken hebben met de WLz heeft het ZNa een hele serie nieuwe beleidsregels gepubliceerd. De circulaire van 23 december 2014 geeft hiervan een overzicht. Nieuw is een beleidsregel tarieven en prestatiebeschrijvingen modulaire zorg 2015 die betrekking heeft op de leveringsvorm modulair pakket thuis (MPT). Voor alle aanbieders die in 2014 AWBZ zorg leverden is de beleidsregel nacalculatie 2014 van belang.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tonny van Hensbergen t.vanhensbergen@opvang.nl

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.