• Nieuwe historische verdeling budget beschermd wonen

  Tussen VWS en de VNG is vastgesteld dat de historische verdeling van de budgetten beschermd wonen voor verbetering vatbaar is en dat daarom een nieuw onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient spoedig (rond 1 mei a.s.) gereed te zijn, zodat gemeenten tijdig weten waar ze aan toe zijn. Ondertussen heeft de VNG wel een claim neergelegd bij VWS voor de veronderstelde tekorten.

  In de afgelopen periode hebben VWS, de VNG, de Federatie Opvang, GGZ Nederland, de RIBW Alliantie, Actiz en VGN en enkele centrumgemeenten gezamenlijk verkend op welke wijze dat onderzoek zal worden uitgevoerd. Het oorspronkelijke voornemen was om het onderzoek van het voorjaar van 2014 te herhalen en een nieuwe uitvraag te laten uitvoeren onder (alle) aanbieders die zorg leveren aan cliënten met een indicatie GGZ-C. Een concept uitvraag is getest bij enkele aanbieders. Hoewel aanbieders deze uitvraag een verbetering vonden ten opzichte van de versie van vorig jaar, zijn er van zowel aanbieders- als gemeentelijke zijde kanttekeningen geplaatst bij het voornemen om (op deze wijze) een nieuwe uitvraag te laten uitvoeren. De kanttekeningen hadden betrekking op het voorgestelde tijdpad, risico op non-respons en controleerbaarheid. Enkele aanbieders hebben aangegeven op 1 mei a.s. zeker geen gegevens te kunnen leveren. Er zou in mei dus hoe dan ook geen dekkend beeld beschikbaar zijn.

  Op basis van deze signalen en na consultering van een aantal vertegenwoordigers van centrumgemeenten en aanbieders(koepels) hebben het ministerie van VWS en de VNG besloten om af te zien van een uitvraag bij aanbieders. Gelet op de door gemeenten verlangde snelle duidelijkheid verdient verlenging van het onderzoek niet de voorkeur. VWS en VNG kiezen er daarom nu voor om de nieuwe historische verdeling te construeren aan de hand van bestaande databestanden (op basis van de meest recente GO-bestanden). Belangrijke voordelen van deze werkwijze zijn dat het onderzoek tijdig gereed is (t.b.v. de meicirculaire), dat rekening wordt gehouden met de vraag waar gemeenten daadwerkelijk mee te maken (kunnen) krijgen en dat uitkomsten van het onderzoek niet door aanbieders te beïnvloeden zijn. Een mogelijk nadeel van deze werkwijze is dat de uitkomsten van het onderzoek lastig te vergelijken zijn met het de vorige uitvraag.

  Met CIZ en VEKTIS worden twee opties verkend en nader uitgewerkt: 
  - Construeren van historische verdeling aan de hand van indicaties GGZ-C per centrumgemeente door deze te koppelen aan een normbedrag. Basis voor het normbedrag is het NZa-tarief; normbedragen variëren per ZZP-nummer (GGZ 3C is hoger is dan GGZ 2C etc.). In plaats van werkelijk geleverde productie in 2014, wordt geïnventariseerd met welke afgegeven indicaties gemeenten geconfronteerd worden.
  - Als bovenstaande optie, maar dan het koppelen van bestanden van VEKTIS en CIZ, waardoor indicatie gekoppeld wordt aan verzilvering per centrumgemeente. Inkoopbeslissingen van zorgkantoren om in een bepaalde regio meer of minder plaatsen toe te staan worden dan meegenomen.

  Nota bene: de inventarisatie is bedoeld om de verdeling tussen 43 centrumgemeenten vast te stellen en niet ter vaststelling van het macrobedrag.

  Na overleg met CIZ en VEKTIS wordt vastgesteld welke van de volgende twee opties het best uitvoerbaar is en de voorkeur geniet. Na het overleg zullen VWS en de VNG de centrumgemeenten en aanbieders(koepels) informeren over de te nemen vervolgstappen, inclusief planning.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.