• Inschrijven van dakloze mensen in de Basisregistratie Personen

  De Federatie Opvang ontvangt vaker vragen over de regels rond het inschrijven van dakloze mensen in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Het ministerie van Binnenlande Zaken heeft op een aantal vragen antwoord gegeven en informatie over inschrijving in de BRP toegezonden. De essentie van de bijhouding van de BRP is dat de overheid haar burgers kent en weet te bereiken. Dit betekent dat een ingezetene in de BRP altijd over een adres moet beschikken: een woonadres of een briefadres. Indien een woonadres ontbreekt is betrokkene verplicht aangifte te doen voor inschrijving als ingezetene op een briefadres.

  Indien een persoon, dus ook een dak - en thuisloze, aangifte doet van een briefadres dan moet het college van burgemeester en wethouders van een gemeente hier gevolg aan geven, indien:
  * het briefadres zich bevindt in de betreffende gemeente,
  * en de briefadresgever (daar komt de overheidspost aan) hiermee instemt,
  * en de persoon die aangifte doet van het briefadres gedurende een half jaar langer dan vier maanden rechtmatig gaat verblijven in Nederland,
  * en de identiteit van diegene die zich wenst in te schrijven in de BRP deugdelijk is vastgesteld,
  * en de persoon en briefadresgever voldoen aan de overige voorwaarden die het college aan de inschrijving met een briefadres verbinden kan (zie artikel 2.45 Wet BRP ).

  Degene die aangifte doet, meldt zich in persoon bij de gemeente waar betrokkene (degene op wie de aangifte betrekking heeft) zijn woonadres of briefadres heeft (art. 2.38, eerste lid, Wet BRP).

  Antwoorden op specifieke vragen over inschrijving van dakloze personen:

  - Is de gemeente verplicht om een dak- en thuisloze burger in te schrijven als deze daarom verzoekt en zelf een briefadres heeft geregeld (en de bewoner van het briefadres daarmee instemt)?

  Ja, indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan en het briefadres in die gemeente is gekozen, is het college van de betreffende gemeente verplicht om deze persoon in te schrijven in de BRP als ingezetene. Het is toegestaan om een briefadres in elke gemeente van Nederland te kiezen. Het briefadres hoeft dus niet gelegen te zijn in de gemeente waar de dak- en thuisloze persoon verblijft.
  Op het moment een persoon verblijft in een gemeente maar geen vaste woon of verblijfplaats heeft en nalaat aangifte te doen van een briefadres, kan het college van de gemeente ambtshalve een briefadres opnemen (art. 2.23 Wet BRP, dit betreft geen verplichting, maar een bevoegdheid). De briefadresgever draagt er zorg voor dat voor de houder van het briefadres bestemde geschriften of inlichtingen daarover, aan hem worden doorgegeven of medegedeeld (art. 2.45 Wet BRP). Dit is noodzakelijk om de BRP te laten voldoen aan zijn primaire doelstelling als informatiesysteem van de overheid en voor de uitvoering van haar taken.

  - Wat kan een burger kan doen die door een gemeente wordt geweigerd voor inschrijving in de BPR?

  Een beslissing van het college van burgemeester en wethouders om aan een aangifte geen gevolg te geven, wordt gelijkgesteld met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de burger in bezwaar kan gaan bij de gemeente en vervolgens beroep in kan stellen bij de rechter tegen de beslissing dat er geen gevolg wordt gegeven aan de aangifte van een briefadres.

  Dit laatste antwoord betekent wel dat een burger die wordt geweigerd voor inschrijving, daarvan meteen een schriftelijke bevestiging moet vragen om beroep te kunnen instellen.
  Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u die stellen aan Rina Beers, r.beers@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.