• In regeerakkoord veel aandacht voor kwetsbare groepen

  In het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord staan opvallend veel maatregelen voor specifieke groepen. Zo komt er extra geld voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel en voor hulp aan tienermoeders. Ook staan acties vermeld voor het voorkomen van huisuitzetting van gezinnen met kinderen. Cliënten van beschermd wonen gaan een lagere eigen bijdrage betalen. De Federatie Opvang maakte een samenvatting met de voor de sector belangrijkste punten.

  Aanpak mensenhandel
  Door structureel geld beschikbaar te stellen voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s worden mensen die de prostitutie willen verlaten, geholpen. Hiervoor is in 2018 2 miljoen euro en in de jaren daarna tot en met 2021 3 miljoen euro per jaar beschikbaar. De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel, wordt voortgezet. Ook komt er extra geld voor slachtoffers van mensenhandel. Voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel komt in 2018 4 miljoen euro, in 2019 en 2020, 3 miljoen euro en in 2021 2 miljoen euro beschikbaar.

  Beschermd wonen
  Het kabinet is van plan om, als de effecten in kaart zijn gebracht en deze geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering, met een wetsvoorstel te komen om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Voor GGZ-cliënten die buiten een instelling wonen is een integrale aanpak nodig van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars over zorg, ondersteuning, participatie, schuldaanpak, scholing en huisvesting, met aandacht voor de omwonenden.
  De eigen bijdragen voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd. Hiervoor is in 2018 19 miljoen euro, en in 2019 49 miljoen euro, en in 2020 en 2021 34 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten worden verder gestimuleerd met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom. De regering komt met een voorstel voor de organisatie en financiering van beschermd wonen op basis van het rapport-Dannenberg.

  Wonen
  Het kabinet geeft prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector. Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen. Voor komende periode is het doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie. Dat het aanbod van woningen traag reageert op de aantrekkende vraag, is deels inherent aan het bouwproces, maar deels ook het gevolg van onnodig belemmerend overheidsbeleid. In de afspraken wil het kabinet belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Daarnaast moet regionaal maatwerk mogelijk zijn, zowel in grote steden als regio’s met demografische krimp en leegstand.
  De kerntaak van corporaties blijft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

  Investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning
  Het kabinet gaat extra investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg helpt op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk). Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten en zorgkantoren, die deze functie moeten organiseren. Deze kabinetsperiode is hiervoor 15 miljoen euro per jaar beschikbaar, daarna 10 miljoen per jaar.

  Betere aansluiting van zorg en hulp voor dakloze mensen en LVB cliënten
  Het kabinet is voornemens de groep mensen met een (licht) verstandelijke beperking, daklozen en zwerfjongeren beter in beeld te brengen en te zorgen dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning beter op elkaar aansluiten. Daarbij geven zij ook aandacht aan de overgang naar volwassenheid. Hiervoor is in 2018 2 miljoen euro beschikbaar en in de jaren 2019-2021 4 miljoen euro per jaar.

  Geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.
  Het nieuwe kabinet streeft naar een veilige samenleving en heeft plannen die vooral gericht zijn op bedreigingen vanuit criminele en terroristische netwerken. De Federatie Opvang mist een overtuigende ambitie voor de aanpak van één van de grootste veiligheidsproblemen van de samenleving met gemiddeld 50 doden per jaar en 200.000 slachtoffers: de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Preventie en hulp bij (ongewenste) zwangerschap
  Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering van 2018-2020 50 miljoen euro en in 2021 20 miljoen euro beschikbaar. Onderdeel hiervan is de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen, aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen. Er wordt een landelijk aanbod voor individuele ondersteuning en keuzehulp ingericht, met landelijke financiering. Hier is van 2018-2020 15 miljoen euro per jaar en in 2021 8 miljoen euro voor beschikbaar.

  Terugdringen van schulden en armoede
  Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug dringen en mensen met schulden effectiever helpen. Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen. Specifieke aandacht zal uitgaan naar het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden; het beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen; en het voorkomen van uithuiszettingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.

  Verbeteren nazorg ex-gedetineerden
  Om gedetineerden optimaal te kunnen voorbereiden op terugkeer in de samenleving blijft detentiefasering gehandhaafd. Bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen zullen resocialisatie en reclassering steviger worden gepositioneerd. Er zal niet alleen worden geïnvesteerd in professionals, maar er komt ook meer aandacht en ruimte voor vrijwilligerswerk. Hiervoor wordt jaarlijks 1 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.