• Geen belemmering om langere Wmo indicaties af te geven

  Kamerlid John Kerstens (PvdA) maakt zich zorgen over de vele kortlopende indicaties voor Wmo ondersteuning. Hij stelde daarover vragen aan minister Hugo de Jonge. Deze antwoordde recent dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om langlopende beschikkingen af te geven. "Uitgangspunt is, dat beschikkingen voor mensen met een niet-tijdelijke, levensbrede beperking, meerjarig worden afgegeven, tenzij er vanuit het perspectief van de cliënt en de aard van de beperking steekhoudende argumenten zijn die tot een andere afweging moeten leiden".

  Geen wettelijk bepaalde termijnen
  Ook de Federatie Opvang en RIBW Alliantie horen met enige regelmaat van lid organisaties dat cliënten die langdurige begeleiding of beschermd wonen nodig hebben, beschikkingen voor 3, 6 of 12 maanden krijgen. Minister de Jonge zegt hierover dat de Wmo 2015 níet voorschrijft dat een indicatie voor een bepaalde tijd moet worden afgegeven, noch wat de duur moet zijn van een te verstrekken voorziening. De wet geeft evenmin een termijn waarna een herindicatie moet plaatsvinden. De Wmo 2015 bepaalt wel dat gemeenten periodiek moeten nagaan of er aanleiding is de gegeven beslissing te heroverwegen (artikel 2.3.9 Wmo 2015). Dat wil zeggen, dat het college periodiek moet beoordelen of de voorziening(en) nog altijd ‘op maat’ is (zijn) en of het eventueel verstrekte pgb nog passend is. Hoe vaak dat noodzakelijk zal zijn, bepaalt de gemeente inderdaad zelf; dit hangt onder andere af van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en wat ten tijde van het onderzoek is vastgesteld.

  Te vaak herindiceren onwenselijk
  Minister de Jonge schrijft in zijn brief dat gebleken is dat beschikkingen voor mensen met een niet-tijdelijke, levenslange beperking inderdaad vaak voor een korte duur worden afgegeven. Dit, terwijl de aard van de beperking en de verwachte ontwikkeling daarvan leidt tot langdurig noodzakelijk gebruik van voorzieningen en de onderbouwing van de korte duur van de indicatie veelal ontbreekt. Cliënten ervaren als gevolg daarvan onnodig onzekerheid en extra administratieve lasten. De minister vindt dat dit voorkomen moet en kan worden. Hij gaat dit samen met organisaties van cliënten en de VNG op korte termijn verder uitwerken. De VNG zal de uitwerking vervolgens delen met alle gemeenten.

  Wmo zorgaanbieders
  Voor Wmo zorgaanbieders, zoals organisaties voor opvang of begeleid- of beschermd wonen, biedt deze brief van de minister de kans om met de indicatie-stellende afdelingen van gemeenten (sociale wijkteams, Wmo loket of GGD bijvoorbeeld) in gesprek te gaan over indicaties die voor te korte duur worden afgegeven afgezet tegen de langdurige ondersteuningsbehoefte van cliënten. De gemeente moet de beschikking waarin ondersteuning voor korte duur wordt toegekend, onderbouwen met de reden waarom men oordeelt dat slechts een korte periode hulp nodig is. Ontbreekt die onderbouwing of is die niet plausibel, dan kan de cliënt bezwaar maken tegen de beschikking van de gemeente.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.