• Debat Tweede Kamer over ggz: waar blijft continuïteit van zorg?

  Op 6 december 2018 debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis over de ggz. De RIBW Alliantie en Federatie Opvang maken zich grote zorgen om de continuïteit van zorg voor ggz cliënten. Door de versnippering van het zorgstelsel en het ontbreken van concrete verbetermaatregelen, vallen mensen tussen wal en schip. Ook cliëntenorganisatie MIND vraagt de Tweede Kamer om actie.

  Continuïteit van zorg is essentieel
  Schakelmomenten in de samenwerking vormen een risico waardoor mensen tussen wal en schip vallen. Daarom is in 2015 het programma continuïteit van zorg gestart om de aansluiting van patiënten in de forensische zorg naar de reguliere zorg te verbeteren en wordt nu de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde zorg geïmplementeerd. Recentelijk is ook het programma Zorg op de Juiste Plek begonnen. Ook in het Hoofdlijnenakkoord ggz, de Meerjarenovereenkomst forensische zorg, het Programma Zorg voor de Jeugd (18-/18+) en de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de Aanpak personen met verward gedrag is continuïteit van zorg expliciet als thema benoemd. Zeven programma’s die zeggen dat er iets moet gebeuren met continuïteit van zorg om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

  In al deze programma’s gaat het steeds over een puzzelstukje als het over continuïteit van zorg gaat. Niemand pakt de regie om de puzzelstukjes in elkaar te leggen. Sterker nog, tafels verwijzen naar elkaar. Er vindt nauwelijks doorvertaling plaats naar de praktijk. We zien wel dat betrokken partijen met veel inzet proberen om tot verbeteringen te komen. De versplintering van de aanpak op continuïteit van zorg wordt geïllustreerd door het gegeven van de zeven landelijke werkgroepjes die zich hiermee bezig houden. Terwijl het vaak om dezelfde kwetsbare mensen gaat. Hoe verhoudt zich dit tot de praktijk waar iemand met een beperking een jaar op straat moet slapen voordat een adequate plek geregeld is ?

  De RIBW Alliantie en Federatie Opvang vinden dat de staatssecretaris als stelselverantwoordelijke de regie moet nemen op de continuïteit van zorg. Het kabinet moet daarin gezamenlijk optrekken. De bewindspersonen van VWS, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Wonen, Justitie en Veiligheid hebben allemaal een aandeel in de oplossingen. Samen kunnen zij zorgen dat gemeenten hun verplichtingen voor langdurige zorg, bestaanszekerheid en participatie van burgers in het sociaal domein waar kunnen maken.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning in elke gemeente bekend en beschikbaar
  Duizenden kwetsbare Nederlanders krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van hun onderzoeken van de afgelopen jaren. Het is voor het eerst dat de drie adviesorganen samen de noodklok luiden en concluderen dat de overheid te weinig oog heeft voor kwetsbare mensen. Het gaat vooral om mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals mensen met een psychische aandoening en/of multiproblematiek, en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Juist deze mensen weten de weg naar zorg niet te vinden. En áls ze dan uiteindelijk de juiste route hebben gevonden in het lastig te doorgronden zorgstelsel, dan moeten ze lang op zorg of ondersteuning wachten omdat er over de rug van cliënten geruzied wordt wie de kosten van die zorg moet dragen, aldus de adviesorganen. Het zijn deze mensen die een beroep moeten doen op crisisopvang en daklozenopvang. Adequate zorg ontbreekt. Wachttijden voor beschermd wonen zijn veel te lang.

  De grote hervorming van 2015 was bedoeld de zorg dichter bij de mensen te organiseren en om een einde te maken aan al die verschillende loketten. Gemeenten kregen meer te zeggen, want zij kennen hun inwoners beter. De zorg zou daardoor toegankelijker, efficiënter en meer op maat zijn. Maar het systeem dat rond deze gedachte is gebouwd, lijkt juist niet gemaakt voor de burgers. Een essentiële voorwaarde als onafhankelijke cliëntenondersteuning, is voor mensen met ggz en complexe sociale problematiek vrijwel niet geregeld en niet te vinden.

  De RIBW Alliantie en Federatie Opvang willen dat hulp geregeld is om de toegang tot zorg en ondersteuning te vinden. In elke gemeente dient onafhankelijke cliëntenondersteuning beschikbaar te zijn, juist voor ggz en opvang cliënten, en te vinden op elke gemeentelijke website.

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.