• Cliënten met een lichte verstandelijke beperking in het justitiële domein

  Op 11 april 2017 hield de FO een ledenbijeenkomst over de forensische zorg. Een deel van het programma ging over mensen met lichte verstandelijke beperkingen (lvb) in het justitiële domein. In de ledenbijeenkomst is verkend in hoeverre deze doelgroep wordt herkend en welke knelpunten zich voordoen.

  Aanpak verbeteren
  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil de aanpak van mensen met een lichte verstandelijke beperking in het justitiële domein verbeteren. Daarom heeft het ministerie een inventarisatie laten maken van de knelpunten in de uitvoeringspraktijk die veroorzaken dat mensen met een lvb oververtegenwoordigd zijn in het (jeugd)strafrecht. De inventarisatie van de uitvoeringspraktijk leverde twaalf knelpunten op en een aantal aanbevelingen.

  Cliënten met lvb in maatschappelijke opvang en beschermd wonen
  Aan de deelnemers aan de ledenbijeenkomst stelden we enkele vragen. De antwoorden vatten we hieronder samen:

  a. Heeft u binnen uw instelling ook (justitiële) cliënten met een lichte verstandelijke beperking? Welk percentage van het totaal aantal cliënten is dat ongeveer?
  Als je de mensen met een vermoeden van een verstandelijke beperking meetelt, kan dit percentage wel eens rond de 50% liggen. De inschatting is lastig, omdat bij veel mensen geen diagnostiek is gedaan.

  b. Herkent u de 12 genoemde knelpunten?
  De deelnemers herkennen de twaalf knelpunten.

  c. Welke knelpunten zijn voor de cliënten van uw instelling het belangrijkste?
  De volgende knelpunten kwamen als belangrijkste naar voren:
  * Herkenning en signalering
  * Continuïteit van zorg
  * Zinvolle dagbesteding
  * De gefragmenteerde aanpak past niet bij cliënten met multiproblematiek.

  d. Krijgt de problematiek van deze cliënten voldoende aandacht in de beleidsplannen van Veiligheid en Justitie en de (regionale) beleidsplannen van de gemeenten?
  In de beleidsplannen krijgen deze cliënten nog onvoldoende aandacht. De beweging richting ambulantisering vormt voor hen een extra probleem. Ze worden te snel geacht zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. De mogelijkheden voor doorstroming naar WMO of WLZ gefinancierde voorzieningen zijn te beperkt. Voor cliënten die de stap richting zelfstandigheid kunnen zetten, ontbreekt vaak passende huisvesting.
  Het ontbreken van diagnostiek beperkt de toegang tot de voorzieningen. Diagnostiek zou al plaats kunnen vinden in de penitentiaire inrichting. Probleem is wel, dat cliënten lang niet altijd mee willen werken aan de diagnostiek. Daar waar (in het verleden) wel een diagnose is gesteld, kunnen cliënten en hun begeleiders zich afvragen of deze diagnose nog actueel en volledig is.

  e. Welke knelpunten kunnen worden opgelost door de een integrale interdepartementale landelijke aanpak?
  Een landelijke interdepartementale aanpak is vooral nodig voor:
  * Oplossing lange doorlooptijden voor personen met een lvb
  * Voor personen met lvb geschikte interventies binnen het justitiële kader
  * De overgang van 18- naar 18+
  * Continuïteit van zorg.

  f. Welke knelpunten kunnen het beste in de regio worden opgelost? Welke regionale ketenpartners zijn betrokken?
  De deelnemers zijn nu al aan de slag met of hebben plannen voor:
  * Herkenning en signalering van lvb,
  * Het organiseren van zinvolle dagbesteding,
  * Passende huisvesting,
  * Passende aanpak voor personen met multiproblematiek.

  g. Welke knelpunten kunt u in overleg met uw cliënten als aanbieder zelf oplossen?
  De aanwezigen vinden dat de volgende acties al kunnen worden ingezet:
  * Informatie-uitwisseling met ketenpartners,
  * Handelingsperspectieven bij professionals (deskundigheidsbevordering),
  * Bij lvb aansluitende mondelinge en schriftelijke informatieverstrekking.

  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.