• Bestuurlijke afspraken VWS – VNG over beschermd wonen

    In de loop van het najaar ontvingen VWS en VNG van diverse centrumgemeenten signalen over dreigende tekorten voor het budget beschermd wonen 2015. Op basis daarvan is op 31 oktober jl. tussen VWS en de wethouders van de centrumgemeenten afgesproken nader te analyseren wat het probleem is en aan welke oorzaken dat kan worden toegeschreven. Dat heeft afgelopen weken plaatsgevonden. Zo is alle centrumgemeenten de kans gegeven zich te melden met hun knelpunt en konden verzoeken om ondersteuning door cijfer-/inkoopexperts worden ingediend. Dit heeft erin geresulteerd dat deze weken zo’n tien gemeenten zijn ondersteund met expertise om meer helderheid te krijgen over de cijfers en de ondersteuning te bieden bij de gegevensanalyse. Daarmee zijn echter niet overal de zorgen weggenomen: in sommige gemeenten is nog altijd de dreiging van een financieel knelpunt. Om te voorkomen dat daardoor de inkoop niet kan worden afgerond hebben de staatssecretaris en de VNG dan ook woensdag in een bestuurlijk overleg afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan.

    Op dit moment kan nog niet goed worden vastgesteld wat de redenen zijn voor de geconstateerde knelpunten. Redenen die zijn aangedragen naast een verdeelvraagstuk zijn de groei beschermd wonen algemeen, sectorvreemde zorg, verzwaring zzp’s, toename deel pgb en de omvang van overbruggingszorg. Afgaande op het aantal indicaties van het CIZ lijkt er in ieder geval sprake te zijn van groei in 2014. Afgesproken is nu dat in het komende voorjaar aan de hand van een analyse van de realisatiecijfers van de NZa over 2014 (beschikbaar in februari 2015) wordt bezien of het budget 2015 voor beschermd wonen/GGZ-C moet worden bijgesteld. Afspraak is dat die exercitie zoveel mogelijk op basis van feiten plaatsvindt. Anders dan nu is er in het voorjaar meer duidelijkheid over hoe het werkelijk loopt en welke verplichtingen voor 2015 zijn vastgelegd, in plaats van veronderstellingen die nu noodgedwongen vaak moeten worden gehanteerd.

    Deze bevestiging dat het partnerschap tussen Rijk en gemeenten ook na 1 januari 2015 geldt maakt dat eventuele vrees voor onoverkomelijke financiële knelpunten kan worden weggenomen. VWS en VNG vragen de centrumgemeenten dan ook om de inkoop voor 2015 – waar dat nog niet gebeurd is - zo spoedig mogelijk af te ronden.

    Daarnaast is tijdens het bestuurlijk overleg gesproken over het objectief verdeelmodel voor de centrumgemeenten (verdeelmodel voor beschermd wonen). Daarover is door de Raad voor de Financiële Verhoudingen en door de VNG negatief geadviseerd aan VWS. VWS en VNG hebben naar aanleiding daarvan afgesproken de historische verdeling van het budget voor beschermd wonen te handhaven in 2016 en ruimte te geven aan een op te richten commissie op voorstel van de 43 centrumgemeenten. Deze commissie wordt door de VNG gevraagd om een visie op de doelgroep beschermd wonen te geven en een daarbij passend verdeelmodel te ontwikkelen. Voor de historische verdeling van het budget beschermd wonen (in 2015 en 2016) geldt dat in het voorjaar van 2015 wordt bezien hoe de historische verdeling kan worden verbeterd, mede aan de hand van de realisatiecijfers 2014.

    Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rina Beers, r.beers@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.