• Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers

  Cijfers 2018
  De Federatie Opvang constateert op basis van registratiecijfers van leden over 2017, dat meer mensen dan ooit een beroep doen op maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen. In 2011 ging het om in totaal 54.000 mensen, in 2015 om 58.000 mensen, in 2016 om ruim 60.000 mensen en in 2017 om iets meer dan 70.000 mensen. Meer mensen dan ooit zijn aangewezen op een opvang- of zorginstelling om te kunnen wonen en leven.

  Zie nieuwsbericht 19 december 2018

  Cijfers 2015
  Op 21 december 2016 heeft staatssecretaris van Rijn via een brief de kamer geïnformeerd over de cijfers van de Maatschappelijke Opvang in 2015. Deze cijfers zijn in opdracht van VWS door de Federatie Opvang verzameld.

  Enkele punten uit de brief:
  - In de rapportage is een stijging van het aantal vrouwen en kinderen (tot en met 17 jaar) geconstateerd. VWS wil graag meer duiding over deze stijging en verzoekt de Federatie Opvang dit verder uit te zoeken.
  - Gemeenten moeten meer werk maken van de informatievoorziening om op basis van feitelijke gegevens adequate opvang te realiseren.
  - Er komt een nieuw mystery guest onderzoek die de functie van de landelijke toegang binnen de Maatschappelijke Opvang zal meten. Daarbij zal ook onderzocht worden hoe centrumgemeenten de landelijke toegang hebben geïmplementeerd.

  Cijfers 2012 & 2013
  Eind december 2014 heeft de Federatie Opvang de belangrijkste cijfers over de maatschappelijke opvang in 2013 vrijgegeven. Nieuwsuur heeft aandacht besteed aan dit onderwerp (http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2009279-aantal-daklozen-stijgt-vooral-meer-jongeren-en-ouderen.html).

  Cijfers 2013 Maatschappelijke opvang
  Klik hier voor de cijfers


  Cijfers 2011
  Ruim 14.000 jongeren en kinderen in de maatschappelijke-  en vrouwenopvang - 1 op de 5 cliënten van de opvang is jonger dan 23 jaar

  Uit het gepresenteerde Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011 van de Federatie Opvang, blijkt dat er 14.141 jongeren tot 23 jaar in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang verblijven. Hiervan zijn 7.133 kinderen jonger dan 18 jaar. Van deze kinderen kwamen er 5.745 mee met een ouder of beide ouders. De overige jongeren hebben zich zelfstandig gemeld. De Federatie Opvang vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat grote aantallen jongeren en kinderen in de opvang terecht komen.

  Speciale opvang, zorg en begeleiding is nodig voor deze jonge cliënten.
  Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, vindt dat alle belangrijke partijen de handen ineen moeten slaan ten behoeve van kwetsbare jongeren: “Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Wanneer kinderen en jongeren hulp nodig hebben omdat uitval dreigt is gecoördineerde hulp van rijk, gemeenten, woningcorporaties en organisaties voor maatschappelijke opvang hard nodig. Wij willen dat er minder kinderen en jongeren in de opvang komen. Maar als zij hulp van de opvang nodig hebben dan willen wij deze jonge mensen en hun familie alle steun bieden die nodig is om hen weer zo snel mogelijk goed in de maatschappij te laten functioneren.’’

  De Federatie Opvang heeft dan ook het initiatief genomen om een speciale begeleidingsmethodiek – Veerkracht - te ontwikkelen die zich richt op kinderen in de opvang. De aanpak van Veerkracht is uniek. In de methodiek staat het kind centraal. Het kind wordt gezien als zelfstandige cliënt en niet meer als ‘met de moeder meegekomen’. Kinderen krijgen dankzij Veerkracht een eigen begeleidingsplan en een eigen veiligheidsplan. De kinderen worden hiertoe bij binnenkomst apart gescreend om te kijken hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben.  De methodiek wordt al toegepast in organisaties voor vrouwenopvang. Dit jaar start Federatie Opvang - met steun van het ministerie van VWS –met het ontwikkelen van de methodiek Veerkracht voor kinderen die in de maatschappelijke opvang terecht komen.

  Een aantal van de andere belangrijke ontwikkelingen in de opvang in 2011:
  - Er hebben 66.080 mensen een beroep gedaan op de opvang.
  - Er kunnen minder mensen worden opgenomen terwijl de hulpvraag toeneemt, onder andere van gezinnen met kinderen.
  - De oorzaken hiervan zijn minder uitstroom vanwege langduriger verblijf ten gevolge van complexe problematieken. En een gebrek aan vervolgopvang of huisvesting vanwege gebrek aan geschikte woningen.
  - Ruim de helft van het voorzieningengebruik van de maatschappelijke opvang betreft wonen met begeleiding.
  - Een kwart van het dienstengebruik betreft sociale activering, preventie en dagopvang.
  - Rond de 60% heeft betrekking op hulp rondom wonen en langer verblijf, zoals 24-uurs meerzorg, woonbegeleiding en begeleid wonen.
  - De overige 15% betreft gebruik van de crisis- en nachtopvang.
  - Bijna tweederde van het voorzieningengebruik van de vrouwenopvang betreft woonaanbod met begeleiding.
  - Vrouwen wonen niet per se in de opvanginstelling, maar gebruiken wel de opvang in combinatie met verschillende vormen van dienstverlening. Om vrouwen zo snel mogelijk een onderkomen (of plek) te kunnen bieden, is landelijke toegankelijkheid van essentieel belang.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.