• Aanlevering jaarverantwoording over 2018 voor 1 juni 2019

  Voor de meeste aanbieders van (jeugd)zorg geldt, dat ze voor 1 juni aanstaande hun jaarverantwoording aangeleverd moeten hebben op DiGiMV. Van het Ministerie van VWS ontvingen we een informatiebulletin met nuttige informatie over onderwerpen als ongemerkte datalekken, normering topinkomens, meldingen bij gekoppelde velden en de nieuwe regeling voor jeugdhulpaanbieders.

  Hieronder leest u meer over deze onderwerpen.

  Contactpersoon voor de jaarverantwoording is Tonny van Hensbergen (t.vanhensbergen@opvang.nl).

  Uiterste aanleverdatum jaarverantwoording 2018

  De algemene uiterste aanleverdatum is 1 juni 2019. Soms gaan er voor specifieke onderdelen of sectoren aangepaste aanleverdata gelden. Hier wordt u via www.jaarverantwoordingzorg.nl over geïnformeerd. Zolang u niets hoort, geldt bovenstaande datum.
  Lees meer…


  Controleer uw jaarrekeningen en herstel ongemerkte datalekken

  De verantwoordingsgegevens en documenten die u via het aanleverportaal DigiMV aanlevert worden elk jaar via jaarverantwoordingzorg.nl openbaar gemaakt. Documenten, zoals uw jaarrekening, die u hierbij aanlevert mogen daarom nooit persoonsgegevens bevatten waar niet vanuit de jaarverantwoording of de Wet normering topinkomens (WNT) om gevraagd wordt. Helaas is gebleken dat dit in enkele incidentele gevallen wel is gebeurd. Wij vragen u daarom dit bericht te lezen en uw aangeleverde jaarrekeningen over de afgelopen jaren goed te controleren om vast te stellen dat u niet ongemerkt een datalek heeft.
  Lees meer…


  Openbaarmakings- en controleplicht WNT-gegevens: hoe zit het ook al weer?

  Naast een maximum stellen aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen, gelden er vanuit de WNT nog een aantal andere verplichtingen. Zo moet u de WNT-gegevens van uw organisatie openbaar maken door ze op te nemen in uw financiële jaarstukken (jaarrekening) en ze vrij toegankelijk maken via internet. De gegevens moeten voor een periode van tenminste zeven jaar via internet toegankelijk blijven. Daarnaast bent u verplicht de WNT-gegevens door een accountant te laten controleren.
  Lees meer…


  Tip bij het invullen: meldingen in DigiMV bij gekoppelde velden

  Om u te ondersteunen bij het compleet en correct invullen van de jaarverantwoording zijn er in DigiMV verplichte velden en crosslinks (aan elkaar gekoppelde velden) ingebouwd. Via gekoppelde velden voorkomt DigiMV dat u onbedoeld tegenstrijdige of inconsequente gegevens of bedragen invult. Dit betekent dat DigiMV controleert of de gegevens ingevoerd in het ene veld overeenkomen of niet tegenstrijdig zijn aan met wat u in een ander veld invult of heeft ingevuld. Als één van gekoppelde velden al is ingevuld en het andere veld nog niet, dan kan dit een tijdelijke foutmelding geven.
  Lees meer…


  Nieuwe regeling voor opstellen jaarrekening jeugdhulpaanbieders

  Eind 2018 is de Regeling Jeugdwet aangepast m.b.t. het opstellen van de jaarrekening die bij de jaarverantwoording jeugd moet worden aangeleverd. Afgelopen jaren moest de jaarrekening overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving RJ640 worden opgesteld, vanaf verslagjaar 2019 is dit gewijzigd naar RJ655. De aanpassing gaat met terugwerkende kracht in vanaf januari 2019.
  Lees meer…


  Bron: VWS

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.