• Op dinsdag 13 mei keken we met u terug op zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang en keken we met u vooruit naar de betekenis van een sector in transitie, ‘van opvang naar aanpak’.

  Bekijk een fotoimpressie van dit congres  Programma (ovb) | Workshopleiders
  Flyer | Workshopindeling | Routebeschrijving
  Omschrijving workshops van het Congres ‘Een krachtig perspectief, Vrouwenopvang in transitie’.

  NB: De workshops worden gegeven in twee rondes. Van 13.00 tot 14.15 uur en van 14.30 tot 15.45 uur. Sommige workshops vinden eenmaal plaats, andere twee keer.
  Het eerste cijfer geeft aan in welke ronde een workshop plaatsvindt. Zo vindt de workshop met nummer 1.3. in de eerste ronde plaats en die met nummer 2.3. in de tweede ronde.
  U kunt zich bij inschrijving door middel van het inschrijfformulier voor de workshops opgeven.

  1.4 In het verleden mocht ik er niet zijn, de toekomst is van mij

  'Met mijn kinderen verblijf ik nu meer dan een jaar bij Kadera. Door te geloven in mijn eigen kracht ben ik de vrouw geworden die nu voor jullie staat. Een jaar geleden was het erg moeilijk, maar door het vertrouwen dat ik kreeg van de begeleiding, ben ik gaan vertrouwen op mijzelf en heb ik kansen gegrepen.'

  Tijdens deze workshop staat het persoonlijke verhaal van de cliënten van Kadera centraal. Wat heeft het Verbeterplan Vrouwenopvang van Kadera voor hen en haar kinderen opgeleverd? Alle ‘producten’ van het verbeterplan passeren de revue:

  • het screenen & diagnostiek om tot snelle, passende hulpverlening te komen
  • de krachtgerichte begeleiding (Krachtwerk)
  • de hulpverlening aan kinderen in de opvang (Veerkracht),
  • de huisvesting
  • de sociale activering en dagbesteding.

  De workshopleiders
  Caroline Kragt, hulpverlener bij Kadera
  Cliënten van Kadera

  1.1 of 2.1 ‘E-hulp als nieuwe formule naar sector brede innovatie’

  Deze workshop is gericht op de ambities die de Vrouwenopvang heeft om in samenwerking met ketenpartners de aanpak van huiselijk geweld verder door te ontwikkelen. U wordt uitgedaagd om samen met cliënten te brainstormen over de randvoorwaarden, die vanuit de gemeente belangrijk zijn voor e-hulp binnen de VO/MO.

  Om koning Willem Alexander te citeren: “Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

  Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.” Huiselijk geweld heeft een grote impact op relaties en het vermogen om weer verbinding te leggen met anderen in je omgeving.

  De nieuwe vorm van digitale ondersteuning in de thuissituatie en digitaal lotgenotencontact, kan in deze maatschappij juist een moderne ondersteuning zijn en een snellere start tot herstel bieden. E-hulp werkt in een vroeg stadium aan de voorkant, is kostenbesparend en biedt een scala aan online instrumenten voor opvang en ambulante hulp, én is 24/7 bereikbaar voor cliënten. Daarnaast zorgt e-hulp voor borging van onze expertise. Hoe krijgen we de gemeenten mee in de transitie van F2F naar e-hulp?

  Workshopleiders:
  Jan de Werd, directeur en bestuurder van Safegroup
  Petra van der Pool, Projectmanager Stichting Steunfonds Safegroup
  1.5. Kwaliteitsdocument ‘Opvang van slachtoffers van huiselijk geweld’

  In de workshop wordt ingegaan op wat het kwaliteitsdocument is en hoe gemeenten en opvangorganisaties het kwaliteitsdocument kunnen toepassen.

  De Federatie Opvang en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen met Q-Consult het Kwaliteitsdocument ‘opvang van slachtoffers van huiselijk geweld’ ontwikkeld. Het doel van het kwaliteitsdocument is om met opvangorganisaties en gemeenten gezamenlijk vast te stellen, wat er onder kwaliteit van opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld wordt verstaan. Het kwaliteitsdocument geeft gemeenten handvatten om invulling te geven aan hun rol als opdrachtgever en partner van de opvangorganisaties en de WMO 2015. Opvangorganisaties kunnen het gebruiken om hun kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen.

  Workshopleiders
  Ernie van Dooren, projectleider Kwaliteitsdocument en directeur Q-Consult
  Petra Ebben – de Jong, projectmedewerker Kwaliteitsdocument en senior consultant Q-Consult  1.2.of 2.2 House on fire

  Slachtoffers van partnergeweld vertellen in deze workshop over hun ervaringen en maken daarin de vergelijking met het wonen in een brandend huis. Vaak gaat het om een smeulend vuur met af en toe een uitslaande brand. De uitslaande brand is voor omstanders zichtbaar, het smeulend vuur niet. Deelnemers aan de workshop krijgen een beter beeld van de belevingswereld van de slachtoffers van huiselijk geweld. Uit eerdere ervaringen met het geven van de workshop blijkt, dat dit verhelderend kan werken voor hulpverleners, politiemensen en beleidsmakers. Ze krijgen beter inzicht in het (sluitende) gezinssysteem, waardoor ze beter weten waar mogelijkheden liggen voor interventies.

  Een beleidsmaker van een centrumgemeente vrouwenopvang vertelt wat zij van deze workshop heeft geleerd: Hoe zij de input vanuit slachtoffers in haar eigen werk organiseert, en hoe dat benut kan worden voor de verbetering van de ontwikkeling van de regio aanpak VeiligThuis.

  Enkele reacties van eerdere deelnemers aan deze workshop:
  “Ik vond het erg prettig dat slachtoffers hun feedback gaven. Super veel aan gehad.”
  “Duidelijk het inzicht gekregen dat bij (eerste) contact, een slachtoffer niet per definitie de hulpvraag stelt c.q. hulp aanvaardt maar geneigd is om haar / zijn eigen cirkel weer te sluiten.”

  “Prettig om informatie van slachtoffers te krijgen, dit hoor je niet vaak.”

  Workshopleiders
  Liesbeth van Bemmel, Federatie Opvang
  Inge Verdaasdonk en Sylvia Mac Gillavry, ervaringsdeskundigen
  Els Kors, Beleidsadviseur huiselijk geweld gemeente Den Haag
  1.6. Mijn kind hoeft niet hetzelfde mee te maken!

  Het is bekend dat bij huiselijk geweld vaak sprake is van intergenerationele overdracht van patronen. Kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld verdienen daarom alle aandacht en zorg.

  In deze workshop gaan we in op de patronen die spelen bij huiselijk geweld die maken dat geweld zich in volgende generaties steeds weer herhaalt. Welke hulp kunnen we bieden om deze herhaling duurzaam te stoppen? Centraal staan vragen rond de afstemming tussen het werk van de vrouwenopvang en de ouder-kind-teams in de wijken: hoe zorgen we er samen voor dat ouders met recht kunnen zeggen: “Mijn kind gaat niet meer hetzelfde meemaken!”?

  Programma’s als ‘Tijd voor Toontje’, ‘En nu ik…!’ en ‘Kan iemand mij horen?’, richten zich op verschillende leeftijdsgroepen van kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld én hun ouders. Ze sluiten aan op individuele en systeemgerichte hulp aan kinderen en volwassenen om geweld duurzaam te stoppen. Door ouders te versterken in hun ouderschap én gerichte, laagdrempelige programma’s voor kinderen en hun ouders aan te bieden, kunnen patronen die spelen bij huiselijk geweld doorbroken worden.

  Workshopleiders
  Danijela Petrovic-Dadic, adviseur werkontwikkeling Blijf Groep
  Marieke Ruinaard, bestuurssecretaris Blijf Groep  1.3. of 2.3 Veiligheid als leidend principe bij herstel na huiselijk geweld

  Veel vrouwen kloppen aan bij de vrouwenopvang voor hulp na huiselijk geweld, maar is opvang ook altijd de juiste stap?

  In elke situatie van huiselijk geweld is het bieden van veiligheid, en het in kaart brengen van actuele en toekomstige risico’s, de eerste en essentiële stap. De veiligheid van de vrouw, en vooral ook die van de kinderen, heeft de hoogste prioriteit. Maar hoe staat het met de man? Hij speelt ook een belangrijke rol in het gezin?
  Een systeemgerichte aanpak is daarom steeds meer de norm. Het belang om dit met oog voor genderspecifieke aspecten van huiselijk geweld te blijven doen, blijft echter overeind.

  Op basis van een risico- en gezinstaxatie wordt passende hulp op maat voor, én samen met het gezin geboden. Een veilig thuis is daarbij het belangrijkste doel.

  In de opvang is het belangrijk om dat wat goed gaat binnen een gezin te versterken, het eigen netwerk te betrekken, en mensen ook privacy te gunnen. Bij thuistrajecten is het van belang voldoende zicht te krijgen op de dagelijkse gang van zaken en hier direct in te interveniëren. Om de juiste balans te vinden tussen doorpakken, confronteren, de crisis benutten en rust en ruimte bieden om mensen in hun eigen tempo te laten herstellen is veiligheid voor allen het leidende principe in elk traject. Wat hebben ketenpartners hiervoor nodig van de vrouwenopvang en vice versa?

  Op basis van de ervaringen met de Oranje Huis-aanpak en het ambulante programma Oranje Huis Thuis daagt Blijf Groep collega’s, ketenpartners en vertegenwoordigers van gemeenten uit samen na te denken over wat herstel van veiligheid na huiselijk geweld vraagt aan inzet, afstemming en rolverdeling.

  Workshopleiders
  Simone Geutjes, adviseur werkontwikkeling Blijf Groep
  Marleen Derks (teammanager/coördinator Oranje Huis, o.v.)
  2.5 De Moviera werkwijze en het Verbeterplan: de krachten gebundeld

  Moviera werkt met trajectbegeleiding. Wat is dat? En meer nog, wat betekent dat voor de cliënt? Trajectbegeleiders van Moviera nemen u mee met de reis van de cliënt, wat is het vertrekpunt en hoe ziet de reis eruit vanaf de Analysefase tot het moment waarop de cliënt afscheid neemt van Moviera?
  Op welke manier maken de onderdelen van het Verbeterplan integraal deel uit van de trajectbegeleiding? Hoe heeft Moviera Veerkracht georganiseerd en de aansluiting op jeugdzorg? Hoe speelt Krachtwerk een rol vanaf het eerste begin in de Analysefase tot aan het moment van het vertrek uit de opvang? Wat doen wij met de screeninginstrumenten in het model van trajectbegeleiding? En welke plek heeft Sociale activering binnen het geheel? En natuurlijk….wat is de winst voor de cliënt?

  In deze workshop geven wij graag een antwoord. Maar Moviera vraagt ook iets aan u! Uw ideeën, suggesties, andere antwoorden en andere perspectieven, vragen, een kritische noot! Moviera gaat graag met u in gesprek!

  Workshopleiders
  Renee Wensink, Moviera
  Trajectbegeleiders van Moviera  1.9. Krachtwerk vertaald naar mannenhulpverlening/opvang

  Krachtwerk en mannenhulpverlening

  In deze workshop onderzoeken we hoe de principes van Krachtwerk toegepast kunnen worden op de hulpverlening aan mannen die geconfronteerd zijn met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Moviera heeft op basis van krachtwerk en de principes van gender specifieke hulpverlening methodische richtlijnen ontwikkeld die aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen worden toegelicht. Hoe presenteren en beleven mannen hun problemen? Hoe zoeken zij hulp? Welke beelden, opvattingen, waarden en normen spelen hierbij een rol spelen? En wat vraagt dit van de hulpverlener wat betreft houding en professionele vaardigheden?

  Doel van deze (interactieve) workshop is om antwoord te krijgen op deze vragen en inzicht in de basisprincipes van de hulpverlening aan mannen die geconfronteerd zijn met geweld in afhankelijkheidsrelaties.


  De workshop wordt gegeven door: Adrie Vermeulen, Zorgcoördinator Moviera, Mannenopvang Huiselijk Geweld en Eergerelateerd Geweld
  1.8. Theater: HUISJE BOOMPJE
  Samen met Het Kopland ontwikkelde De Steeg een theatervoorstelling over huiselijk geweld: Huisje Boompje. De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar.

  Uit onderzoek blijkt dat in elke schoolklas minstens één kind thuis te maken heeft met geweld. Een veelvoud aan klasgenoten (en soms ook docenten) is hiervan op de hoogte, maar weet niet hoe ze moeten helpen. Huisje Boompje maakt dit onderwerp bespreekbaar en laat zien wat je kan doen om een kind in een dergelijke situatie te helpen.  2.6. Krachtbedrijf: begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

  In deze workshop gaan we in op het programma Krachtbedrijf en wat ondernemerschap voor vrouwen kan betekenen. Wat is ondernemerschap eigenlijk? En hoe kunnen we de vrouwen een kans geven om deze vorm van economische zelfstandigheid te realiseren? Op een interactieve wijze zal Josette met de deelnemers ingaan op de mogelijkheden van dit nieuwe programma.

  Workshopleider
  Josette Dijkhuizen
  2.8. Het bespreekbaar maken van toekomstopties voor cliënten met een onzeker verblijf in Nederland

  In deze interactieve workshop zal de methodiek ‘Safe Future’ aan de hand van praktijkvoorbeelden worden belicht.
  Safe Future is de methodiek die ontwikkeld wordt in het kader van het project Safe Return. In dit project van de Federatie Opvang werken 3 instellingen voor vrouwenopvang en 3 instellingen voor categorale crisisopvang van slachtoffers van mensenhandel samen, om cliënten met een onzeker verblijf in Nederland te ondersteunen. Het gaat om slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld die in de opvang verblijven en in een verblijfsprocedure zitten. Partnerorganisaties in het project zijn kenniscentrum Pharos, Stichting Religieuzen tegen vrouwenhandel en een Nigeriaanse en Bulgaarse organisatie die in de landen van herkomst ondersteuning bieden aan slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld. Doel van de methodiek is om:

  • cliënten in een vroeg stadium na te laten denken over hun toekomstopties;
  • terugkeer naar het land van herkomst bespreekbaar te maken en serieus te onderzoeken als alternatief voor een verblijf in de illegaliteit;
  • cliënten die besluiten terug te keren voor te bereiden op hun terugkeer;
  • cliënten te ondersteunen bij hun re-integratie in het land van herkomst.

  Workshopbegeleiders:
  Marieke Bekkers (onder voorbehoud), hulpverlener Kopland (lid van de kerngroep die de methodiek vanuit de praktijk mee ontwikkelt)

  Margot Mulders: Federatie Opvang (methodiekontwikkelaar voor het project Safe Return) en beleidsmedewerker bij Moviera  2.7. Vrouwenopvang in de wereld

  In deze workshop maakt u kennis met internationale activiteiten waar de vrouwenopvang sinds een aantal jaren aan deelneemt of die ze zelf ontplooit. De centrale vraag in alle activiteiten is: Wat is het belang van internationaal werken? Wat halen we en wat brengen we?

  Aan de hand van het Verbeterplan Vrouwenopvang, de internationale netwerken, waar we actief zijn (waaronder WAVE en GNWS), de relatie met de EU en de UN als het gaat om geweld tegen vrouwen (Verdrag van Istanbul; Cs of the status of Women), en de Derde wereldconferentie voor de vrouwenopvang in den Haag in november 2015

  Workshopleiders
  Monique Bastinck MBA, directeur-bestuurder van AROSA-Rotterdam

  Riekje Kok, voormalig directeur-bestuurder Toevluchtsoord Groningen & Drenthe (nu onderdeel van Het Kopland), lid van het bestuur van het Global Network of Women’s Shelters (GNWS)
  1.7 De nieuwe Toekomst door de Nederlandse Vrouwenraad ism de Federatie Opvang

  Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De methodiek is ontwikkeld in een pilot in Overijssel en wordt nu uitgerold naar meerdere provincies in het kader van een landelijk project waarin de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) samen werken. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW met aanvullend een financiële bijdrage van gemeenten. De methodiek bestaat uit een groepstraining en uit begeleiding via coaches. In de workshop kunt u nader kennis maken met deze methodiek en kennis nemen van de resultaten die hiermee bereikt zijn in de pilot. Daarnaast informeren we u over de laatste ontwikkelingen en plannen in het huidige landelijke project.


  Workshopleiders
  Lotte Wouters en Willemien Penterman

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.