Nieuws

 • Geen belemmering om langere Wmo indicaties af te geven

  Kamerlid John Kerstens (PvdA) maakt zich zorgen over de vele kortlopende indicaties voor Wmo ondersteuning. Hij stelde daarover vragen aan minister Hugo de Jonge. Deze antwoordde recent dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om langlopende beschikkingen af te geven. "Uitgangspunt is, dat beschikkingen voor mensen met een niet-tijdelijke, levensbrede beperking, meerjarig worden afgegeven, tenzij er vanuit het perspectief van de cliënt en de aard van de beperking steekhoudende argumenten zijn die tot een andere afweging moeten leiden".

 • Wat te doen als een onverzekerde cliënt zich meldt?

  Weten zorgprofessionals wat zij moeten doen in het geval dat een onverzekerde patiënt zich meldt? Kunnen zij informatie daarover vinden op de website van hun eigen organisatie? De Nederlandse Straatdokters Groep liet geneeskundestudenten aan het Erasmus MC onderzoek doen naar de informatievoorziening, ervaringen en knelpunten in de toepassing van de subsidieregeling voor onverzekerden. Om professionals te helpen, stelden zij het protocol ‘Zorg aan de onverzekerde dakloze patiënt’ op.

 • Doordecentralisatie beschermd wonen zet passende zorg verder onder druk

  Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de doordecentralisatie van beschermd wonen. Beschermd wonen is nu de verantwoordelijkheid van 43 centrumgemeenten. Per 2022 krijgen alle 355 gemeenten een vast budget voor beschermd wonen (BW). Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat de landelijke toegankelijkheid onder druk komt te staan en cliënten niet de best passende hulp kunnen krijgen.

 • Regiobijeenkomsten i-Sociaal Domein

  Eind september en begin oktober organiseren het Ketenbureau i-Sociaal Domein VNG, CAK en IB, zeven nieuwe regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Inschrijven hiervoor start op donderdag 29 augustus 2019.

 • Reactie internetconsultatie wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’

  Op 7 augustus 2019 sluit de internetconsultatie over het wetsvoorstel 'Huur en inkomensgrenzen'. Hierin kan worden gereageerd op voorstellen die zijn gedaan met betrekking tot het wijzigen van het inkomensplafond en huurverhogingen in de sociale huursector. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie vinden het noodzakelijk dat voor sociale huurwoningen goede afspraken bestaan. Juist het belang van betaalbare woningen wordt vanuit onze branches steeds benadrukt. Daarbij is ook toewijzing zeker een aandachtspunt. Het huidige wetsvoorstel levert knelpunten op. We hebben ons hierbij gebaseerd op de analyse van Aedes en de Woonbond en ondersteunen hun gezamenlijke inbreng op de consultatie.

 • Actieprogramma (ont)regel de zorg

  In 2018 heeft het ministerie van VWS in afstemming met betrokken partners een actieprogramma (ont)regel de zorg opgesteld. Dit actieprogramma bestaat uit verschillende deelplannen voor diverse sectoren in de zorg (ziekenhuizen, huisartsen, langdurige zorg, sociaal domein, etc.). Een van de deelplannen gaat over het verminderen van de regeldruk in de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo, waaronder de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.