• Rekenkamers G4 doen onderzoek naar aanpak dakloosheid

  De Rekenkamers van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar de in-, door- en uitstroom in de keten voor opvang van dakloze mensen. Ondanks de resultaten van het Plan van Aanpak uitgevoerd door de G4-gemeenten van 2006-2014, blijft de situatie rondom daklozenopvang in de vier grote steden om aandacht vragen. Sinds de decentralisaties per 2015 is de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen uitgebreid als het gaat om de opvang van dakloze mensen. Er zijn signalen dat het aantal daklozen in Nederland en de vier grote steden toeneemt en dat de doorstroom in de opvang achterblijft. Beide ondanks de intensieve inzet in de jaren 2006-2014.

  Doel
  De Rekenkamers willen onderzoeken hoe de gemeenten binnen het actuele wettelijke en financiële kader invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheid en welke keuzes daarbij zijn gemaakt om dakloze mensen te ondersteunen. De Rekenkamers kijken ook naar de uitwerking van het beleid in de praktijk: wat loopt er goed en wat niet? De Rekenkamers willen met dit onderzoek inzicht verschaffen in de actuele problematiek van dakloosheid in de G4, de aanpak hiervan en in de mogelijkheden die professionals en maatschappelijke organisaties zien om deze verder te verbeteren. Daarmee willen zij de gemeenteraad ondersteunen in de beoordeling van het beleid en de richting waarin dit zich ontwikkelt. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre realiseert het gemeentebestuur (1) een adequaat aanbod van en toegang tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen en (2) neemt zij in voldoende mate de belemmeringen weg om door- en uit te stromen?

  Toename van dakloosheid
  Voor de toename van het aantal dakloze mensen in Nederland kan aan een aantal redenen gedacht worden. Er zijn bijvoorbeeld signalen dat meer mensen zich melden bij de maatschappelijke opvang omdat zij door schulden, werkloosheid en/of hypotheeklast dakloos zijn geworden, zonder dat er sprake is van ernstige psychiatrische problemen of verslaving. Hierbij spelen de (na-)effecten van economische crisis een rol. Meer in het algemeen bleek uit onderzoek uit 2015 dat 41% van de gebruikers van de nachtopvang in de vier grote steden vanwege een huisuitzetting op straat was komen te staan. Verder lijkt ook de extramuralisering van en druk op de zorg een rol te spelen. In hetzelfde onderzoek werd duidelijk dat bijna 10% van deze nachtopvang gebruikers dakloos was geworden na ontslag uit een instelling, bijvoorbeeld een GGZ- of jeugdinstelling of een asielzoekerscentrum. Ook wordt gesproken over een toename van migranten uit Midden- en Oost-Europese EU-landen die hier dakloos raken, en over een stijging van het aantal ongedocumenteerden (migranten zonder verblijfsvergunning) in de steden. Zij hebben geen recht op opvang op basis van de Wmo 2015, maar zijn wel deel van de populatie dakloze mensen.

  Samenwerking Rekenkamers G4
  Een belangrijke meerwaarde van rekenkameronderzoek in G4 verband naar dit onderwerp ligt in de gedeelde problematiek in de grote steden. Met de uitkomsten kunnen de gemeenten zicht krijgen op overeenkomsten en verschillen in de kennis over en het bereik van de doelgroep, en leren van elkaars aanpak en daarbij gehanteerde instrumenten. De rapportages van de Rekenkamers worden eind 2017 verwacht.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.