• Minister De Jonge wil eigen bijdrage langdurige zorg en ondersteuning verlagen

  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018. De eigen bijdrage voor de Wlz en mogelijk de Wmo wordt voor een grote groep mensen verlaagd. Het wetsvoorstel is overeengekomen in het regeerakkoord.

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  Het ministerie van VWS gaat daarnaast met gemeenten overleggen over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van € 17,50 per vier weken, voor huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. De regeling gaat in per 1 januari 2019 en in het regeerakkoord is aangegeven dat de inning van de bijdragen per 2020 kan plaatsvinden door gemeenten. Afgaande op het regeerakkoord, is het niet langer mogelijk om aan meerdere cliënten binnen een huishouden een bijdrage op te leggen. Het regeerakkoord heeft geen betrekking op de bijdrage voor algemene voorzieningen in de Wmo.

  De vraag is wel of de huidige mogelijkheden voor gemeenten ongewijzigd blijven om de bijdrage op nihil te stellen voor specifieke voorzieningen of voor cliënten die behoren tot een bepaalde inkomensgroep. Blijven ook de uitzonderingen voor de maatschappelijke en vrouwenopvang ongewijzigd? De Federatie Opvang zal deze vraag neerleggen bij het ministerie van VWS en de VNG.

  Standpunt VNG
  De uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen zullen, is de verwachting, als gevolg van deze maatregel fors toenemen, zo schrijft de VNG in een brief aan de leden. Dat komt omdat de prikkel voor veel mensen met midden- en hogere inkomens, om de ondersteuning zelf te regelen en te organiseren, voor een groot deel wegvalt. De geboden cofinanciering van 145 miljoen euro zal de lagere opbrengst aan eigen bijdrage, plus de meerkosten voor gemeenten (toename vraag), bij lange na niet dekken. Het CPB heeft in haar doorrekening van het regeerakkoord de wegvallende de inkomsten van de eigen bijdrage voor gemeenten op 290 miljoen euro geraamd. Elders in haar rapport merkt het CPB op dat 0,1 miljard euro van de groei in het Gemeentefonds nodig zal zijn om de invoering van dit abonnementstarief te kunnen opvangen. Het komt erop neer dat het kabinet de helft van de rekening neerlegt bij gemeenten, aangezien die 0,1 miljard euro een afronding is van 145 miljoen euro. Als dit bewaarheid wordt, blijft er niet meer genoeg geld over binnen het accres om de sociaal-domein budgetten fatsoenlijk te indexeren, laat staan om een extra volumegroei in het beroep op Wmo-voorzieningen op te vangen.

  Beschermd wonen
  De VNG vraagt zich af wat de verlaging van de eigen bijdrage voor beschermd wonen gaat betekenen voor de inkomsten van gemeenten. De verlaging wordt mogelijk deels gecompenseerd
  wanneer nieuwe cliënten twee maanden eerder dan voorheen de hoge intramurale eigen bijdrage gaan betalen. Het abonnementstarief van 17,50 euro heeft de schoonheid van de eenvoud, maar betekent wel dat er gebroken wordt met het bijdragen naar draagkracht. Niet duidelijk is waarom het kabinet het heeft over cofinanciering. Er zijn straks minder inkomsten en er zijn meeruitgaven voor gemeenten, als gevolg van deze nieuwe wetgeving. Van belang is dat de lagere inkomsten en de meeruitgaven door het Rijk volledig gecompenseerd worden.

  Proces
  Het ontwerpbesluit gaat voor advies naar de Raad van State. Zie ook het nieuwsbericht van het ministerie van VWS voor meer informatie.

  Contactpersoon bij de Federatie Opvang hiervoor is mevrouw Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.