• Geslaagde ledenbijeenkomst forensische zorg

  Op 11 april 2017 organiseerde de Federatie Opvang een bijeenkomst voor leden over de forensische zorg. Aan de orde kwamen onder meer een nieuw convenant tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de zorgbranches, een structurele monitor om een beeld te krijgen van de in- door en uitstroom van forensische cliënten, de sanctie-uitvoering, de dienstverlening van het EFP en de forensische zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

  Opening
  De voorzitter van de Federatie Opvang, de heer Jan Laurier, opende de bijeenkomst en heette iedereen welkom. Een bijzonder welkom was er voor Jitske Nijhuis van bureau Significant. Zij hield een inleiding over ketensamenwerking rond forensische cliënten in de maatschappelijke opvang.

  De overige agendapunten werden ingeleid door Tonny van Hensbergen. Er is voor de leden ruimte om actief mee te doen en mee te denken in klankbordgroepen en werkgroepen. Belangstellenden kunnen zich bij Tonny melden. Het Ministerie van V en J houdt dit voorjaar weer een marktconsultatie. Deelname is dit jaar extra belangrijk, omdat een wijziging in de aanbestedingsregelgeving met ingang van 2018 invloed heeft op de inkoopprocedure.

  Convenant
  De FO wil vanaf 2018 meedoen met een nieuw convenant tussen het Ministerie van V en J en de zorgbranches. Uit een eerdere inventarisatie bij de leden kwamen de volgende vier thema’s voor de inhoud van het convenant naar voren:

  1. Herkenbare plaats voor de forensische woon- en begeleidingszorg

  2. Toegang tot de forensische zorgmarkt voor een variëteit aan aanbieders

  3. Continuïteit van zorg

  4. Aansluiting op het gemeentelijk domein

  Naast de genoemde vier punten vroegen de aanwezigen aandacht voor een passende dagbesteding voor cliënten tijdens en aansluitend op de justitiële periode. Een ander aandachtspunt is, dat de financiering niet (voldoende) meegroeit met de verzwaring van de doelgroep.
  De Federatie Opvang gaat met deze onderwerpen aan de slag. Is dit beeld landelijk en kunnen we het onderbouwen met cijfermateriaal? Is er een relatie met de inrichting van het aanbod, geconcentreerd op een locatie of juist verspreid over meerdere locaties?

  Structurele monitor
  In het kader van het programma continuïteit van zorg hebben leden in 2015 en 2016 de vraag gekregen om gegevens te verstrekken om een landelijk beeld te krijgen van de in-, door- en uitstroom van forensische cliënten. Hoewel deze enquêtes interessante kwalitatieve informatie hebben opgeleverd, bleek de respons toch onvoldoende om een representatief kwantitatief beeld te krijgen.
  De aanwezigen bij de bijeenkomst hebben aangegeven mee te willen werken aan zo’n onderzoek als het goede informatie oplevert. Er moet een goede balans zijn tussen de inspanningen en wat het oplevert. De gekozen aanpak moet gedurende meerdere jaren achtereen hetzelfde blijven.
  Het bureau IVZ heeft 3 scenario’s uitgewerkt voor een andere aanpak. Deze scenario’s leveren echter niet op wat we zouden wensen. Misschien is een 4e scenario, namelijk het werken met een steekproef, een betere optie.

  Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering
  Het ministerie van V&J heeft in het project ‘Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering’ (K&K) geïnventariseerd hoe bij de uitvoering van straffen in de toekomst beter kan worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroep. Het Ministerie heeft deze visie beschreven in een whitepaper.

  Drie veranderlijnen voor vernieuwing van de sanctie-uitvoering vormen de kern: 
  *Veiliger dichtbij – Sancties organiseren we in de omgeving van de delinquent.
  *Levensloop centraal – De sanctie sluit aan bij de hulp, dwang, ondersteuning en zorg die iemand al krijgt.
  *Vakmanschap voorop – Vakmanschap is essentieel om te doen wat nodig is voor de uitvoering van een sanctie en ook voor veiligheid daarná te zorgen.

  Deze visie biedt legio mogelijkheden voor de sector. Het is de core business van de opvangsector om de verbinding te leggen met de maatschappij en aansluiting te zoeken bij het sociaal domein. De opvang is vaak de laatste schakel in het resocialisatieproces van de cliënten. Het is de uitdaging om de afstand tot de samenleving zo klein mogelijk te maken.
  Die vermaatschappelijking heeft ook consequenties voor de samenleving. Het is goed dat de levensloop centraal staat en dat het ministerie de veiligheid dichtbij wil organiseren. Vergeet daarbij niet de veiligheid voor cliënten en personeel. Voor veel (ex) justitiële cliënten in de opvang geldt, dat ze behoefte hebben aan een nieuwe start in een nieuwe omgeving. Zorg dichtbij is soms een ‘nieuw dichtbij’ met een ‘nieuw netwerk’.

  Aanbod EFP
  Veel leden van de FO zijn dit jaar voor het eerst verplicht lid van het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie). Deze leden betalen contributie aan het EFP. Het EFP wil daar een passend aanbod tegenover stellen. Denk aan e-learning. Er is plek voor leden om hierover mee te denken.

  Lichte verstandelijke beperkingen
  Een kleine inventarisatie leverde op, dat het percentage forensische cliënten binnen de opvangsector met een (vermoeden van) LVB groter is dan gedacht. Het zou wel eens richting de 50% kunnen gaan. Is het aanbod daar wel voldoende op afgestemd? Hoe kom je tot goede diagnostiek? Willen de cliënten daaraan meewerken? Is doorstroom naar passende vervolgzorg mogelijk? Is er toegang tot de WMO of de WLZ en is er dan een geschikte woonplek? De aanwezigen gingen actief aan de slag met de knelpunten en de oplossingsrichtingen. Hiervan wordt nog een nader verslag gemaakt.

  Ketensamenwerking
  Het programma KFZ (kwaliteit forensische zorg) heeft een aantal calls uitgezet met thema’s die vooral voor de opvangsector interessant zijn. Eén van deze thematische projecten is gegund aan Significant. Significant voert dit project uit in samenwerking met het bureau en een aantal leden van de FO.
  Significant ontwikkelt een handreiking voor een goede samenwerking in een verkokerd werkveld. Spreken we dezelfde taal en leggen we tijdig de juiste lijntjes met de ketenpartners in de regio, met de reclassering en met de gemeentes? Potentiele regionale keten- en samenwerkingspartners kennen elkaar onvoldoende. In de praktijk zien we een verkokerde samenwerking binnen aparte circuits. De handreiking kan door de opvanginstellingen en de andere regionale ketenpartners worden gebruikt om de verkokering te doorbreken en te komen tot effectieve horizontale samenwerking.
  Binnen een deel van de forensische sector is het gebruikelijk om 3 partijenovereenkomsten (cliënt, aanbieder, reclassering) af te sluiten. Mogelijk kan de toepassing hiervan worden uitgebreid naar de opvangsector.

  Afsluiting en dank
  Jan Laurier noemde de belangrijkste conclusies over de thema’s voor een nieuw convenant, de mogelijkheden om relevante beleidsinformatie te genereren, de koers en de kansen voor de toekomst, het aanbod van het expertisecentrum, de knelpunten en oplossingsrichtingen rond cliënten met een lichte verstandelijke beperking en de samenwerking van instellingen voor maatschappelijke opvang meet en binnen de forensische keten. De conclusies bieden voldoende aanknopingspunten om in het najaar weer zo’n soort bijeenkomst te organiseren. Hij sloot de bijeenkomst af met dank aan alle deelnemers voor hun actieve inbreng.

  Wie meer wil weten over deze bijeenkomst en bijvoorbeeld graag de vergaderstukken en nader verslag ontvangt kan contact opnemen met Tonny van Hensbergen. Mail: t.vanhensbergen@opvang.nl

   

   

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.