• Begrotingsbehandeling VWS: aandacht voor aanpak huiselijk geweld

    In de week van 11 december 2017 behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS. De Federatie Opvang vraagt aandacht voor voldoende opvang en hulpverlening voor vrouwen die zich vanwege huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. Steeds meer vrouwen doen een melding en merken daarna dat er beperkte mogelijkheden zijn voor opvang en hulpverlening vanwege bezuinigingen daarop.

    Normen kader kwaliteit
    Onder oud-staatssecretaris Van Rijn is ingezet op het vaststellen van een basiskwaliteit voor de opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld die voor alle aanbieders geldt. Het was zijn doel om in 2018 een uniforme basiskwaliteit vast te stellen. Dat is nog niet gebeurd. De vrouwenopvang heeft nu het initiatief genomen om, voortbouwend op de resultaten van dit programma, zelf een normenkader te ontwikkelen dat tot doel heeft tot die uniforme basiskwaliteit te komen. De vrouwenopvang wil daarbij ook de steun van het ministerie van VWS.

    Actie nodig voor oplossing bureaucratische problemen
    De rapporten van de Nationale Ombudsman en Samenwerkend Toezicht Jeugd vragen om een doelgericht landelijk actieplan. Federatie Opvang handhaaft haar voorstel zoals geuit in de brief van 24 oktober 2017 voor een landelijk gecoördineerde aanpak. Sinds het uitkomen van deze rapporten heeft de Federatie Opvang geïnvesteerd in het bespreken van de rapporten met de leden en met de deskundigen in de sector. De roep van de professionals is luid en duidelijk: ‘Wij willen graag, maar de instanties moeten ook willen en hun beleid onderling afstemmen!’ Federatie Opvang signaleert, vooral als het om het maken van afspraken gaat tussen de gemeenten, een grote handelingsverlegenheid. Federatie Opvang stelt daarom voor om aan de hand van de knelpunten en aandachtspunten die geïnventariseerd zijn, een landelijk actieplan op te stellen met meetbare resultaten. Federatie Opvang doet als voorstel om de vrouwenopvang landelijk als pilot aan te merken waarin de leefwereld van de cliënten als uitgangspunt wordt genomen in plaats van de systeemwereld. We zijn ervan overtuigd dat de oplossingen die hier gevonden worden, ook bruikbaar zijn binnen de daklozenopvang en andere sectoren waar cliënten in de problemen komen door een stapeling van regelgeving.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.