• Basisdocument afwegingskader Meldcode gepubliceerd

  Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is. Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

  Afwegingskader
  Het afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij:
  ◾het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en
  ◾het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

  Opstellen en oefenen
  Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Zij zijn vanaf dat moment ook verplicht het afwegingskader in hun praktijk te gebruiken. De periode tot 1 juli 2018 is bedoeld om de afwegingskaders op te stellen. De tweede helft van het jaar 2018 is bedoeld om de afwegingskaders een plaats te geven in het dagelijks werk van beroepskrachten en er, vooruitlopend op de verplichting er mee te werken, alvast mee te oefenen.
  De rijksoverheid zal bevorderen dat beroepsgroepen uit dezelfde sector gezamenlijk op kunnen trekken bij het ontwikkelen van een afwegingskader, zodat beroepsgroepen hun kennis en inzichten kunnen bundelen en om eenduidigheid in de te ontwikkelen afwegingskaders te bevorderen. Ook zal de rijksoverheid uitwisseling tussen sectoren bevorderen. De Federatie Opvang houdt nauw contact met het ministerie van VWS over deze ontwikkelingen en zal leden hierover informeren.

  Verandering
  Het doen van een melding bij Veilig Thuis is voor beroepskrachten tot op heden vooral een laatste toevlucht op het moment dat een beroepskracht zelf niet in staat is adequate hulp te verlenen. Veilig Thuis neemt dan de verantwoordelijkheid van de hulpverlener over. Melden en zelf hulpverlenen lijken elkaar uit te sluiten. Met de verplichting aan beroepsgroepen tot het opnemen van een afwegingskader in hun meldcode komt hier verandering in. Met de melding wordt de hulpverlening niet overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis opgepakt.

  Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Liesbeth van Bemmel, l.vanbemmel@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.