• Missie: voor de lidinstelling én de cliënt
  De Federatie Opvang is een vereniging van instellingen die zich, ieder op eigen wijze, inzetten voor de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.
  Het gaat daarbij onder meer om opvanginstellingen voor dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, slachtoffers mensenhandel, ex-gedetineerden en zwerfjongeren.
  De Federatie Opvang behartigt de belangen van haar lidinstellingen en ondersteunt de leden bij de werkzaamheden. Onze activiteiten zorgen ervoor dat de instellingen de cliënten goed kunnen ondersteunen in hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

  Maatschappelijke meerwaarde
  De cliënt staat voor onze lidinstellingen centraal. En dus voor de Federatie Opvang ook! Ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, vrij van geweld en onderdrukking. Onze leden werken aan een samenleving waarin mensen op die manier kunnen leven.
  Wij signaleren en agenderen, gevoed door de ervaringen van de leden, belangrijke trends en ontwikkelingen in het politieke en publieke domein. De Federatie Opvang levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de bewustwording in de samenleving van de maatschappelijke problemen van de cliënten. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor de overheid, wetenschap en andere brancheorganisaties.

  Visie: innovatief, gezond en professioneel
  De Federatie Opvang is de vertegenwoordiger van een innovatieve en een bedrijfsmatig gezonde branche. Stilstaan kan niet voor een branche, we zijn altijd met u in beweging op zoek naar kansen en uitdagingen.

  Wij zijn daarbij:
  • hét platform voor leden voor ontmoeting, ontwikkelingen en kennisdeling;
  • dé belangrijkste belangenbehartiger op het werkterrein van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk- en eergerelateerd geweld;
  • dé agendabepaler voor het maatschappelijke debat op het terrein van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

  De kerntaken van de Federatie Opvang zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling, ondersteuning van leden en dienstverlening aan haar lidinstellingen.

  Belangenbehartiging
  De Federatie Opvang behartigt de belangen van haar leden op nationaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. De Federatie Opvang volgt de ontwikkelingen in het werkveld nauwlettend en signaleert trends en knelpunten.

  Sectorontwikkeling
  De Federatie Opvang houdt zich bezig met kennisoverdracht, kennisontwikkeling en onderzoeksinformatie naast haar taken in de belangenbehartiging. Zo kan de Federatie Opvang zich verder ontwikkelen tot een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage levert aan economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken.

  Ledenservice
  Een derde belangrijke taak van de vereniging is het bieden van ledenservice. Collectief en soms ook individueel. Zie hiervoor ook het onderdeel ‘Lidmaatschap’

  Beeld van de opvang
  Jaarverslag 2011
  Jaarverslag 2010
  Jaarverslag 2009
  Jaarverslag 2008

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.