Nieuws

 • Kinderombudsman Amsterdam ziet steeds meer dakloze gezinnen

  Anne Martien van der Does, Kinderombudsman van Amsterdam, schrijft in haar Jaarbeschouwing 2016 dat de gemeente en woningcorporaties veel meer moeten doen om te voorkomen dat gezinnen dakloos worden. De gemeente schiet vooral tekort in het vroeg ingrijpen bij schulden om te voorkomen dat gezinnen vanwege huurachterstand hun huis kwijtraken. Er wordt te weinig gekeken naar de behoeften van een gezin. Het aantal gezinnen dat dakloos werd en in de noodopvang belandde, steeg in Amsterdam in 2016 met 30 procent naar 217. Het gaat om 374 kinderen. Nog eens 960 gezinnen dreigen hun huis te worden uitgezet.

 • Basisdocument afwegingskader Meldcode gepubliceerd

  Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is. Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

 • Kosten en baten van maatschappelijke re-integratie van ex-gedetineerden

  Wat zijn de kosten en baten van maatschappelijke re-integratie van volwassen en jeugdige (ex-)gedetineerden? Gemeenten bepalen zelf hoeveel tijd, geld en inspanning ze leveren voor de re-integratie van ex-gedetineerde mensen. Het WODC liet de knelpunten van re-integratie in acht gemeenten onderzoeken. Schulden, gebrek aan woningen en gebrekkige informatie-uitwisseling vormen grote belemmeringen voor succesvolle re-integratie.

 • Rekenkamers G4 doen onderzoek naar aanpak dakloosheid

  De Rekenkamers van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar de in-, door- en uitstroom in de keten voor opvang van dakloze mensen. Ondanks de resultaten van het Plan van Aanpak uitgevoerd door de G4-gemeenten van 2006-2014, blijft de situatie rondom daklozenopvang in de vier grote steden om aandacht vragen. Sinds de decentralisaties per 2015 is de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen uitgebreid als het gaat om de opvang van dakloze mensen. Er zijn signalen dat het aantal daklozen in Nederland en de vier grote steden toeneemt en dat de doorstroom in de opvang achterblijft. Beide ondanks de intensieve inzet in de jaren 2006-2014.

 • Campagne om dakloosheid onder jongeren te beëindigen

  Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) voert deze maand extra actie om aan te dringen op oplossingen voor dakloze jongeren. Eerder al maakten de Federatie Opvang en SZN een 5-puntenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Door mee te doen aan de NRC Charity Awards wil SZN een groot publiek bereiken met de boodschap dat er een eind moet komen aan dakloosheid onder jongeren in Nederland. BrandpuntTV zendt komende week een reportage uit.

 • Onderzoek nodig naar invloed beschermd wonen op bijstandsbudget

  De Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv) heeft in zijn advies over het bijstandsbudget voor 2018 (Participatiewet) aan staatssecretaris Klijnsma (SZW) aanbevolen om onderzoek te doen naar de effecten van de decentralisatie van Beschermd Wonen op het bijstandsbudget. Het huidige verdeelmodel voor de bijstand gaat ervan uit dat cliënten in beschermd wonen een zak- en kleedgeld uitkering krijgen. De vraag is of dit een juiste aanname is.

 • Nieuwere artikelen Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.