Nieuws

 • Istanbul Verdrag in werking getreden

  Vandaag is het Verdrag voor het voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld van de Raad van Europa in werking getreden voor de 14 landen die het verdrag hebben geratificeerd. Malta heeft het afgelopen week geratificeerd, vlak voor de inwerking treding. In Nederland wordt gewerkt aan de voorbereiding van de ratificatie, die voor dit jaar gepland staat. Voor meer informatie over het verdrag zie website van de Raad van Europa: klik hier. Zie de Nederlandse versie van het verdrag: Klik hier

 • Nederlandse Straatdokters Groep zoekt collega’s!

  De Nederlandse Straatdokters Groep is op zoek naar collega's die zich betaald of onbetaald inzetten voor medische zorg aan dak- en thuisloze mensen, migranten en mensen zonder papieren. Doel is om het bestaande netwerk van 'Doctors for homeless' uit te breiden en zicht te krijgen op artsen die verbonden zijn aan MO en VO voorzieningen in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland. De groep ontvangt graag namen, gemeenten en emailadres/telnr van betrokken artsen om hen te benaderen voor deelname aan het netwerk.
  Geinteresseerden kunnen zich melden bij dr Igor van Laere: igor@doctorsforhomeless.org

 • Ministerie van VWS nuanceert rapport kostprijzen KPMG voor zorginkoop WMO 2015

  Veel gemeenten gebruiken het kostprijzenonderzoek dat KPMG Plexus heeft opgesteld in opdracht van het Platform Directeuren Sociale Pijler bij de inkoop van begeleiding en dagbesteding voor de Wmo 2015. Dit rapport heeft bij zorgaanbieders tot veel kritiek geleid vanwege de genoemde tarieven. Het ministerie van VWS heeft daarom bericht uitgedaan dat stelt dat het KPMG onderzoek beperkingen kent waarmee rekening gehouden moet worden.

 • Factsheet HLZ: wat gebeurt er met de intramurale geestelijke gezondheidszorg?

  Het ministerie van VWS maakte een Factsheet over de situatie van mensen met een intramurale indicatie voor ggz zorg (zzp ggz B of C).
  Volwassenen (18+) burgers met een indicatie ZZP-ggz-B of ZZP-ggz-C zijn voor de langdurige intramurale GGz verdeeld in drie groepen:
  1. Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op behandeling en herstel? Dan vallen zijn zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  2. Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op begeleiding en wonen? Met andere woorden: woont de cliënt beschermd? Dan krijgt vanaf 1 januari 2015 de gemeente de regie over zijn zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  3. De intramurale zorg voor de meest kwetsbare ggz-cliënten valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

  In de factsheet staat puntsgewijs per groep hoe straks de toegang, het overgangsrecht, de eigen bijdrage en de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (pgb) geregeld zijn. Lees hier de factsheet: Factsheet_HLZ_GGZ_072014.pdf

 • Financiering van verpleging en persoonlijke verzorging in 2015 voor MO en RIBW cliënten

  Op 24 juni 2014 heeft de Federatie Opvang een ledenbijeenkomst van de Federatie Opvang gehouden over de transities, waarbij de nadruk lag op kwesties rond de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Daar kwam ook de vraag aan de orde hoe het 2015 geregeld zal zijn voor verpleging (VP) en persoonlijke verzorging (PV).

 • Zomerspecial Blik op de Wmo

  Lees hier de Zomerspecial van de nieuwsbrief Blik op de WMO van de Federatie Opvang, ter inspiratie voor uw plannen voor 2015. In de hectiek van de decentralisaties kan het lastig zijn om de inhoudelijke kansen van de nieuwe WMO voor ogen te houden. De Federatie Opvang vroeg daarom drie bestuurders van instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen naar hun kijk op de decentralisatie en de transities.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.