Nieuws

 • Nationale Ombudsman onderzoekt knelpunten rondom vrouwenopvang

  De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de knelpunten van vrouwen in de vrouwenopvang. Hierin onderzoekt hij de aansluiting van de uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving rond sociale en financiële voorzieningen op het dagelijks leven van kwetsbare burgers in crisissituaties, in het bijzonder de vrouwenopvang. Voor het onderzoek wordt onder andere gesproken met vrouwen in de opvang, vertegenwoordigers van betrokken overheidsinstanties en professionals.

 • De Nieuwe OGGZ: een handreiking

  In een nieuwe handreiking beschrijft GGDGHOR Nederland het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg. De functie OGGZ heeft in de Wet Publiek Gezondheid gestaan maar is hieruit verdwenen en staat ook niet meer in de Wmo. Maatschappelijk is er veel behoefte is aan beleid en samenhang op dit terrein. Er wordt groot belang gehecht aan het bestrijden van zaken als huiselijk geweld en daklooshei en er is aandacht voor zorgmijders en personen met verward gedrag.

 • Integrale ondersteuning van kwetsbare jongeren in sociaal domein nodig

  Iedere jongere in Nederland heeft recht op onderwijs en een goede start op de arbeidsmarkt. Dus ook jongeren met verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke beperkingen. Zij moeten vaak harder knokken dan een ander om te kunnen participeren in de maatschappij. Op 27 oktober 2016 overlegt de Tweede Kamer hierover. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland, Ieder(in) en het LPGGz schreven een brief aan de Kamer waarin ze ook aandacht vragen voor het risico op dakloosheid bij kwetsbare jongeren.

 • Subsidie voor gemeenten voor aanpak mensen met verward gedrag

  Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor de implementatie van een sluitende aanpak van zorg en opvang voor mensen met verward gedrag. Gemeenten kunnen daartoe een subsidie-aanvraag indienen bij ZonMw. Het gaat om € 48 miljoen in totaal, te verdelen over een periode van vier jaar. Een gemeente kan de  subsidie aanvragen samen met andere gemeenten of ketenpartners (zoals politie, maatschappelijke opvang, GGZ, woningbouwcorporaties). U kunt de subsidie-aanvraag vanaf 25 oktober indienen bij ZonMw.

 • Festival Forensische Zorg 2017

  Op 24 januari 2017 organiseert de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie weer het Festival Forensische Zorg in de Fabrique in Utrecht. DJI nodigt het forensische veld uit om vóór 28 oktober 2016 programmavoorstellen in te dienen. Maak van deze mogelijkheid gebruik als u voor een groot publiek iets wilt presenteren over uw aanbod op het terrein van de forensische zorg.

 • Sociale dienst en crisisopvang Landgraaf samen aan de slag

  De Intergemeentelijke Sociale Dienst van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL) en de Crisisopvang Heugderlicht in Landgraaf werken samen op een manier die een voorbeeld is voor heel Nederland. Door spreekuur te houden in de crisisopvang Heugderlicht van de LEVANTOgroep is een veel efficiëntere werkwijze ontstaan voor cliënten en medewerkers.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.