Nieuws

 • Kritische blik vanuit België op Nederlands beleid dakloosheid

  Bij de presentatie van de evaluatie van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang eerder dit jaar, gaf prof. dr. Koen Hermans, Universiteit van Leuven, een kritische beschouwing op de resultaten. Naast lof voor de initiële successen, wees hij op de veranderde context die om andere oplossingen vraagt. De sterke focus op inzet van zorg, meer dan de inzet op het oplossen van een huisvestingsprobleem, vindt prof Hermans onvoldoende tegemoet komen aan het probleem van dakloosheid. "Het Plan van Aanpak MO koppelt dakloosheid los van de ruimere maatschappelijke context en dus ook van het functioneren van de Nederlandse verzorgingsstaat", zo zei hij. Hij roept op tot een fundamenteel debat over de toekomstige aanpak van dakloosheid: het gaat om meer dan zorg.

 • VNG wil overleg met kabinet over kosten opvang mensen zonder papieren

  De Centrale Raad van Beroep heeft uitgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam recht hebben op opvang. Deze uitspraak heeft gevolg voor alle centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. De VNG wil met staatssecretaris Teeven gaan overleggen over een oplossing voor de met opvang gemoeide kosten. Leden van de Federatie Opvang zijn in meerdere gemeenten betrokken bij opvang van mensen zonder papieren. De FO vroeg de staatssecretaris al eerder om in de kosten van opvang te voorzien.

 • Decembercirculaire gemeentefonds over budget beschermd wonen

  In de decembercirculaire over het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat nieuwe informatie over het budget beschermd wonen dat in de Wmo2015 bij de centrumgemeenten terecht komt. Een aantal centrumgemeenten heeft aangegeven dat het budget voor beschermd wonen (GGZ-C) niet toereikend is. Redenen daarvoor kunnen zijn de verdeling, de groei beschermd wonen algemeen, sectorvreemde zorg, verzwaring zzp’s, toename deel pgb en de omvang van overbruggingszorg.

 • Informatie eigen bijdragen Opvang en Beschermd Wonen in 2015

  Vanwege de nieuwe Wmo 2015 maakt het CAK twee memo's voor de leden van de Federatie Opvang. De ene gaat over eigen bijdragen in de maatschappelijke en vrouwenopvang en de andere over de bijdragen in beschermd wonen. Bij het memo voor de opvang hoort ook een webformulier en een Excelformulier. Voor technische vragen over de aanlevering van gegevens aan het CAK is de Servicedesk van het CAK beschikbaar. De contactgegevens staan in de memo’s.

 • Kostendelersnorm WWB niet van toepassing bij tijdelijk verblijf in opvang en begeleid wonen

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma uiteengezet in hoeverre de kostendelersnorm in de Wet Werk en Bijstand van toepassing kan zijn voor mensen in opvanginstellingen of voorzieningen voor begeleid wonen. Bij tijdelijk verblijf in vrouwenopvang of begeleidwonenprojecten, zal de kostendelersnorm niet van toepassing zijn, omdat men daar geen hoofdverblijf heeft. Het feit dat iemand voor langere tijd in een opvang of begeleid wonen project verblijft, wil niet per definitie zeggen dat de belanghebbende zijn hoofdverblijf daar heeft en de kostendelersnorm van toepassing is. Het is aan gemeenten en de SVB om aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde vast te stellen of het gaat om tijdelijk verblijf

 • Zorgaanbieders en gemeente Den Haag ontwerpen toegang Beschermd Wonen

  In de laatste maanden van 2014 hebben zorgaanbieders (GGZ, RIBW en MO) in Den Haag met de gemeente een werkwijze ontwikkeld voor de toegang tot Beschermd Wonen. In een handboek heeft men op duidelijke wijze geschetst hoe aanmelding, onderzoek en toewijzing verlopen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die zichzelf niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving. De werkwijze is neergelegd in een handboek, dat als werkdocument wordt gebruikt. De verwachting is dat men aan de hand van de ervaringen in 2015 nog tot verduidelijking of aanpassingen zal komen.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.