Nieuws

 • Nieuwe onderzoeken in de maatschappelijke opvang

  In opdracht van het ministerie van VWS, zal het Trimbos-instituut de komende maanden twee studies uitvoeren naar de maatschappelijke opvang. Het gaat om een herhaling van het onderzoek naar de landelijke toegang van de opvang en een onderzoek naar de ondersteuning van dakloze gezinnen.

 • VWS wil zorg aan verwarde personen op straat verbeteren

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers gezegd dat zij met de VNG en de Federatie Opvang gaat overleggen om te zien welke verbetervoorstellen er zijn voor de zorg aan ggz cliënten op straat en in de opvang. Het Platfom GGZ maakte een rapport met de knelpunten. Nieuwsuur besteedde in de uitzending van 27 maart 2015 aandacht aan de problemen.

 • Landelijke evaluatie Veerkracht Vrouwenopvang van start

  In 2012 is de landelijke implementatie van start gegaan van Veerkracht in de vrouwenopvang. Dit betekende een belangrijke stap in methodische begeleiding van kinderen. De Federatie Opvang en VanMontfoort vinden het belangrijk het verloop van de implementatie en de ervaringen met Veerkracht te volgen. Daarom hebben zij gezamenlijk het initiatief genomen tot een evaluatieonderzoek. Onderzoekers van VanMontfoort gaan het onderzoek uitvoeren in opdracht van de Federatie Opvang.

 • Informatie eigen bijdrage en de Wmo

  Op 2 maart 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie vanuit GGZ Nederland, de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang en een delegatie van het CAK. De aanleiding hiervan was de diverse onduidelijkheden die er nog waren rond de eigen bijdrage heffing bij cliënten van onze leden. Naar aanleiding van dat overleg is een inventarisatie uitgevoerd van de bijdrage heffing gekoppeld aan huisvestingssituatie die bij de betrokken cliënten voor kunnen komen.

 • Nieuwe regels Woningwet op 1 juli 2015 van kracht

  De herziening van de Woningwet is op 17 maart 2015 aangenomen in de Eerste Kamer en wordt op 1 juli a.s. van kracht. De wet regelt dat gemeenten een steviger rol krijgen door met corporaties afspraken te maken over wat lokaal aan woningen nodig en mogelijk is. Het gaat dan onder andere over het toewijzingsbeleid en de omvang van de woningvoorraad. Huurders moeten bij die prestatieafspraken worden betrokken. Voor opvanginstellingen die woningen van corporaties huren betekent dit een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.

 • Eerste gevolgen decentralisatie zorg naar Wmo zichtbaar

  Uit de eerste monitor in 2015 onder de leden van de Federatie Opvang blijkt dat de invoering van de Wmo2015 merkbare gevolgen heeft voor cliënten. In een brief aan het ministerie van VWS schrijft voorzitter Jan Laurier dat cliënten gevolgen ondervinden van bezuinigingen door gemeenten: minder uren begeleiding per week, vermindering van het hulpaanbod, meer inzet van vrijwilligers en soms het sluiten van locaties. Zorgaanbieders hebben te maken met een explosieve stijging van administratieve en organisatorische lasten.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.