Nieuws

 • Seminar 14 november over uitspraak Raad van Europa recht op opvang en regiobinding e.a.

  Op vrijdag 14 november 2014 vindt een seminar plaats over de uitspraak van de Raad van Europa over de klacht die FEANTSA heeft ingediend tegen de Staat der Nederlanden. De klacht gaat over de toegang tot opvang, de kwaliteit en beschikbaarheid van de opvang voor jongeren en voor gezinnen met kinderen en over de opvang van dakloze EU burgers. Tijdens het seminar, dat plaatsvindt op de Haagse Hogeschool van 14.30 tot 17.30 uur, bespreken juridische experts, vertegenwoordigers van FEANTSA en de Federatie Opvang de betekenis van de uitspraak die 10 november bekend wordt gemaakt. Belangstellenden zijn welkom het seminar bij te wonen en kunnen hun aanmelding doorgeven aan Rina Beers, r.beers@opvang.nl.

 • Slotverklaring leden FEANTSA na jaarcongres Bergamo

  Vorige week hebben de leden van FEANTSA, organisaties voor maatschappelijke en vrouwenopvang in de EU, in de ledenvergadering een slotverklaring opgesteld. In de verklaring roepen FEANTSA leden de Europese Commissie en de lidstaten op om integraal beleid op lokaal en landelijk niveau te ontwikkelen om dakloosheid terug te dringen. Vrijwel overal in de EU is sprake van een stijging van het aantal dakloze mensen. Daarnaast vraagt FEANTSA aandacht voor de gevolgen van arbeidsmigratie. De economische crisis heeft arbeidsmigratie tot gevolg, maar arbeidsmigranten hebben vaak minder bescherming tegen dakloosheid, hetgeen leidt tot marginalisering van bepaalde groepen.

 • Nieuwe financiering Skanfonds voor toekomst dakloze jongeren

  In Nederland zijn volgens schatting meer dan 9000 zwerfjongeren. Of 'thuisloze jongeren', zoals ze liever genoemd worden. Jongeren zonder vast woonadres en meestal met een ingewikkelde combinatie van problemen. Jongeren die niet zomaar weer naar huis kunnen. Skanfonds wil zich de komende jaren sterk maken voor deze jongeren. Hen helpen om het 'geloof in eigen kunnen' terug te vinden. Initiatieven die zich hier voor in willen zetten kunnen tot 1 februari 2015 een aanvraag indienen.

 • Federatie Opvang positief over Verdrag van de Raad van Europa

  De Federatie Opvang is, zeer te spreken over het feit dat Nederland het Raad van Europa-verdrag inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zal ratificeren, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief. Het verdrag vormt een instrument dat kan bijdragen aan een effectieve aanpak op niveau van wetgeving, beleid en uitvoering.

 • Raad Financiële Verhoudingen adviseert negatief over verdeelmodel Wmo - Beschermd Wonen

  De Raad voor de Financiële Verhoudingen stelt vast dat het objectief verdeelmodel voor de circa 3.5 miljard euro voor de nieuwe taken die alle gemeenten moeten uitvoeren voor dit moment het best haalbare is, maar onvoldoende robuust voor het opvangen van toekomstige ontwikkelingen. De herverdeeleffecten zijn voldoende objectief verklaarbaar en verdedigbaar. Wel vindt de Raad dat de verdeling na drie jaar, als de nieuwe taken zich hebben kunnen uitkristalliseren, opnieuw moet worden bezien.De Raad adviseert om het voorgestelde verdeelmodel voor centrumgemeenten (beschermd wonen) niet in te voeren, omdat het onvoldoende tegemoet komt aan de kosten van deze gemeenten. Het leidt tot onrechtvaardige herverdeeleffecten waarop gemeenten nauwelijks kunnen inspelen.

 • Informatie over de inloopfunctie GGZ in de Wmo 2015

  Vanwege de vele vragen aan de branches en het Transitiebureau over de inloopfunctie GGZ, heeft het ministerie van VWS een beknopte factsheet opgesteld over dit onderwerp.De inloopfunctie GGZ (op dit moment onderdeel van de AWBZ) is een laagdrempelige voorziening voor mensen met psychische problemen. In 2011 is in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de inloopfunctie GGZ. Informatie over activiteiten, cliënten en spreiding van de inloopfunctie GGZ is daarin verzameld. De factsheet geeft gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties een handvat bij de gesprekken over het continueren van deze voorziening in de Wmo 2015.

 • Oudere artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.